„Sveika mokykla“

 

 

 

https://www.aikos.smm.lt/Puslapiai/Pradinis.aspx

Gimnazijoje 2020-2021 m. m. įgyvendinamas projektas „Bendrojo ugdymo turinio ir organizavimo modelių sukūrimas ir išbandymas bendrajame ugdyme“ (Nr.09.2.1-ESFA-V-726-04-0001)

 

   Nacionalinė švietimo agentūra, įgyvendina Europos Sąjungos struktūrinių fondų finansuojamą projektą „Bendrojo ugdymo turinio ir organizavimo modelių sukūrimas ir išbandymas bendrajame ugdyme“ (Nr.09.2.1-ESFA-V-726-04-0001).

   Projekto „Bendrojo ugdymo turinio ir organizavimo modelių sukūrimas ir išbandymas bendrajame ugdyme“ tikslas – siekiant geresnių mokymosi rezultatų, pritaikyti atnaujintą bendrojo ugdymo turinį įtraukties mokytis sunkumų patiriančių mokinių grupių specifiniams poreikiams ir parengti naują ugdymo turinį proveržio reikalaujančioms sritims stiprinti.

   Sprendžiant įtraukties mokytis sunkumų patiriančių mokinių ugdymo problemą, vykdoma projekto veikla žemų pasiekimų mokinių ugdymo organizavimo kokybei gerinti.

  Šiosveiklos tikslas: išgryninti pagrindines mokinių žemų pasiekimų priežastis ir, įtraukiant pačias mokyklas, parengti ugdymo organizavimo ir mokymosi pagalbos teikimo modelius mokinių pasiekimams gerinti.

   Remiantis mokinių ugdymosi rezultatų ir socialinio ekonominio konteksto situacijos analize, suderinus atrankos kriterijus su ŠMSM, šio projekto veiklų vykdymui atrinktos 47 mokyklos iš 20 savivaldybių. 

   Pasitelkta konsultantų komanda padeda atrinktoms mokykloms įsivardyti stiprintinas sritis, parengti  veiksmų planus ir juos įgyvendinti. 

   Įgyvendinimo rezultatų pagrindu iki 2021 m. rugpjūčio mėn. bus parengti ugdymo turinio organizavimo modeliai, kurie projekto mokyklose buvo veiksmingi, pagerino mokinių rezultatus, vedė į pažangą. Taip pat bus parengtas modelių aprašai ir jų taikymo praktinis vadovas, kuris bus skirtas mokykloms, norinčioms kurį nors modelį taikyti savo praktikoje.

   Vadove, šalia modelių bruožų ir taikymo specifikos, bus pateikta praktinė informacija apie mokinių  patiriamų mokymosi sunkumų ir/ar žemų pasiekimų esminių priežasčių atpažinimą.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ĮGYVENDINAMAS PROJEKTAS 08.6.1-ESFA-T-927-01-0202

„SKUODO GYVENTOJŲ VERSLUMO GEBĖJIMŲ UGDYMAS“

 

   savišvietos klubas kartu su partneriais – Skuodo Pranciškaus Žadeikio gimnazija ir Skuodo rajono Ylakių seniūnijos kaimų bendruomene – įgyvendina projektą „Skuodo gyventojų verslumo gebėjimų ugdymas“. Projekto tikslas – ugdyti darbingų neaktyvių gyventojų verslumo ir įsidarbinimo gebėjimus. Veiklose dalyvauja 30 darbingų, ekonomiškai neaktyvių Skuodo miesto gyventojų. Projekte derinami teoriniai ir praktiniai užsiėmimai: dalyvavimas seminaruose, susipažinimas su teoriniais ekonomikos pagrindais, verslo socialine atsakomybe, su pardavimo ir rinkodaros pagrindais, ugdomi verslumo gebėjimai, lankomasi verslumo forumuose, festivaliuose, kuriama menama verslo įmonė, vykdomas prekių kūrimo ir gamybos procesas.

   Bendra projekto vertė – 49 243 Eur. Projektas finansuojamas Europos socialinio fondo ir LR valstybės biudžeto lėšomis. Vietos projekto vykdytojas prie projekto įgyvendinimo prisideda savanorišku darbu vykdant veiklas.

Rekomendacijos ir reikalavimai

 VADOVĖLIŲ IŠDAVIMO  LAIKAS:

 

 Rugsėjo 2 d.

  8.10-9.00 vadovėlių komplektą pasiima I A gimnazijos klasė

  9.10-10.00 vadovėlių komplektą pasiima I B gimnazijos klasė

 10.10-11.00 vadovėlių komplektą pasiima I C gimnazijos klasė

 

Rugsėjo 3 d.

 8.10-9.00 vadovėlių komplektą pasiima II A gimnazijos klasė

9.10-10.00 vadovėlių komplektą pasiima II B gimnazijos klasė

10.10-11.00 vadovėlių komplektą pasiima II C gimnazijos klasė

 

III-IV gimnazijos klasių mokiniai vadovėlius pasiims, dalyko mokytojui pateikus mokinių sąrašą ir nurodžius reikalingo vadovėlio pavadinimą, prie bibliotekos durų (su langeliu ).

 

 

INFORMUOJU: mokiniai kurie skolingi ir nėra   grąžinę vadovėlių, privalo juos grąžinti, tik tada, galės gauti  naujiems mokslo metams priklausančius vadovėlius.

 

PASIIMANT AR GRĄŽINANT VADOVĖLIUS, DĖVĖTI  APSAUGOS KAUKES, LAIKYTIS  ATSTUMO.

  

 

 

KREIPIMASIS Į PRANCIŠKAUS ŽADEIKIO GIMNAZIJOS BENDRUOMENĘ

  

 

MIELI GIMNAZIJOS MOKINIAI, MOKYTOJAI IR TĖVELIAI (GLOBĖJAI),

 

šis laikotarpis sudėtingas visiems. Praėjusieji mokslo metai taps įsimintini, nes visiems teko patirti iššūkių ir išbandymų, tačiau juos suvaldėme ir įveikėme. Tikime, kad ir 2020-2021 mokslo metais laikysimės rekomendacijų ir vykdysim Lietuvos Respublikos Vyriausybės sprendimus, svarbius visų gimnazijos bendruomenės narių saugumo užtikrinimui ir sėkmingam ugdomojo proceso organizavimui.

 

MIELI MOKINIAI IR MOKYTOJAI,

tik nuo mūsų sąmoningumo, atsargumo ir atsakomybės priklausys, kiek ilgai visi kartu galėsime mokyti(s) gimnazijos erdvėse, bendrauti, vykdyti veiklas.

 

GERBIAMI TĖVELIAI,

mūsų vaikų, mokytojų, gimnazijos darbuotojų saugumas, vaikų galimybė bendrauti su bendraamžiais, galimybė mokyti(s) ir tobulėti būtent gimnazijoje, sėkmingas ugdymo proceso organizavimas priklauso ir nuo kiekvienos šeimos. Pasikalbėkite su savo vaiku apie esamą situaciją, apie saugumo reikalavimus.

 PRAŠOME: SAUGOKIME MOKYTOJĄ, GIMNAZIJOS DRABUOTOJUS, DRAUGUS IR SAVE.

 

VISŲ BENDRUOMENĖS NARIŲ NUOŠIRDŽIAI PRAŠOME LAIKYTIS GIMNAZIJOS UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMO BŪTINŲJŲ SĄLYGŲ:

asmens higienos (rankų higienos, kosėjimo, čiaudėjimo etiketo), saugaus atstumo reikalavimų, dėvėti nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones, laikytis nustatytų judėjimo gimnazijos erdvėse maršrutų, pakoreguoto pamokų, pertraukų tvarkaraščio, vengti kontaktų tiek pamokų, tiek pertraukų metu, vadovautis mokinių srautų reguliavimu, kuris fiksuotas pateiktame plane ir tvarkaraštyje.

 

PRIMENAME, kad į gimnaziją draudžiama atvykti asmenims, kuriems privaloma izoliacija, kurie karščiuoja, kuriems pasireiškia viršutinių kvėpavimo takų ar kitų užkrečiamųjų ligų požymiai.  Mokslo metų eigoje nuolat stebėsime epidemiologinę situaciją – būkime budrūs. Sekime atnaujinamą informaciją apie nustatomus naujus saugos kriterijus bei ugdymo proceso organizavimo sąlygas. 

 

MIELIEJI,

tikimės jūsų visų sąmoningumo, supratingumo, geranoriškumo, susikalbėjimo ir nuoseklaus bei atsakingo elgesio. Jei saugosimės patys, apsaugosim ir kitus.

  

 

nuoširdžiai

direktorės pavaduotoja ugdymui,                                                D. Kazlauskienė

laikinai einanti direktorės pareigas

Įėjimai į gimnaziją:

Rugsėjo 1-osios stovėjimo schema:

 

 

INFORMACIJA DĖL UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMO COVID – 19 EPIDEMIJOS METU

  • 2020-2021 m. m.  prasideda įprastu būdu gimnazijos patalpose.
  • Nuo rugsėjo 1-osios kiekvienai klasei priskiriama konkreti patalpa – klasė, kurioje vyks pamokos. Mokytojas ateina pas mokinius į konkrečią patalpą, atsinešdamas pamokai reikalingas priemones ( išimtis – biologija, fizika, chemija, technologijos, fizinis ugdymas, informatika, muzika).
  • Įėjimai į gimnaziją bus suskirstyti taip, kad savo klases būtų galima pasiekti trumpiausiu keliu.
  • Pertraukų metu galima būti priskirto aukšto koridoriuje arba lauke.
  • Pamokoje, būrelyje  mokiniams kaukių dėvėti nereikia, jos reikalingos išėjus į koridorių ar kitą patalpą, kur sunku išlaikyti saugius atstumus su kitų klasių mokiniais, kitais gimnazijoje esančiais darbuotojais.
  • Pietūs valgykloje ( arba atsineštu maistu klasėje laikantis higienos taisyklių):

10.35 – 11.00

I – II klasės

11.45 – 12.10

             III – IV   klasės

 

  • Mokiniai, važiuojantys į gimnaziją ar iš gimnazijos mokykliniu autobusu turi dėvėti kaukes. Mokyklinio autobuso dažniausiai liečiami paviršiai turi būti dezinfekuojami kas kartą prieš įlaipinant kitą mokinių grupę.   Mokiniai, važiuojantys į gimnaziją maršrutiniu transportu, privalo laikytis bendrųjų saugos reikalavimų, taikomų keleiviams.
  • Iš gimnazijos teritorijos ( pavyzdžiui, į parduotuvę) ugdymo proceso metu išeiti negalima.
  • Mokinių tėveliai ( globėjai, rūpintojai) ir kiti suaugę asmenys, atvykę į gimnaziją, kreipiasi į budintįjį.
  • Draudžiama į gimnaziją atvykti karščiuojantiems ar turintiems kitų ūmių viršutinių kvėpavimo takų ligų požymių.