SMPF Comenius Regio projekto tarp Lietuvos respublikos Skuodo ir Bulgarijos Kubrat savivaldybių „Atverkime pilietiškumo langus“

 

KONFERENCIJOS REZOLIUCIJA

 

2014-06-03

Skuodas

 

 

                      Projekto dalyviai, įgyvendinę projektą „Atverkime pilietiškumo langus“, apibendrinę veiklas ir patirtį  padarė išvadas:

                      1. Pilietiškumas, tai teisės ir pareigos atlikimas valstybei, tai tautinės vertybės ir veikla visuomenės labui.

                      2. Bulgarija ir Lietuva tai valstybės, kurių piliečiai vertina savo atributus: himną, herbą, puoselėja tautos tradicijas, tolerantiškai elgiasi kitų tautų atžvilgiu.

                      3. Projekto dalyviai mano ,kad mylint tėvynę, galima mylėti visą pasaulį, kad šviesdamasi tauta  nepakenkia savo kaimynams. Priešingai, kuo tauta labiau apsišvietusi, tuo daugiau perteikia viena kitai idėjų ir tuo labiau labiau didėja Europos proto jėga ir veikla, dėl žmonijos gerovės

.Dalyvaudami projekte  mokytojai ,mokiniai, tėvai  ,savivaldybės institucijų darbuotojai :

—  Įgijo Tarptautinio bendradarbiavimo patirties;

—  Pasidalijo gerąją patirtimi pilietinio tautinio ugdymo srityje

—   Turėjo galimybę tobulėti profesine ir socialine prasme;

—  Geriau pažino  Partnerių šalių kultūrinį, ekonominį  ir socialinį gyvenimą;

—  Tobulino užsienio kalbų ir  IKT gebėjimus;

.

Projekto dalyviai prisiima įsipareigojimus:

                      1. Toliau skirti didelį dėmesį jaunimo pilietiniam patriotiniam ugdymui, organizuojant  renginius, akcijas ne tik mokykloje, bet visos savivaldybės bendruomenės mastu.

                      2. Ugdyti lyderius mokinių, mokytojų, tėvų tarpe, kurie sugebėtų suburti jaunimą prasmingai pilietinei veiklai.

                      3. Toliau tęsti tarptautinį bendradarbiavimą tarp Lietuvos Skuodo ir Bulgarijos Kubrat savivaldybių rengiant  projektus įtraukiant mokiniu, kitas švietimo ir kultūros institucijas į jaunimo pilietinį ugdymą.

 

 

Lietuvos Respublikos                                                                        Bulgarijos Respublikos

Skuodo rajono savivaldybės                                                             Kubrat savivaldybės

Projekto koordinatorė                                                                       Projekto koordinatorius

 

Aldona Jasienė                                                                                  Stefan Kalinov

SMPF COMENIUS REGIO  Projekto „Atverkime pilietiškumo langus“

 Pridedamoji  vertė

 

—  Tarptautinio bendradarbiavimo patirtis;

—  Galimybė tobulėti profesine ir socialine prasme;

—  Naujos žinios ir patirtys apie ES šalis ir aplinką, kurioje gyvena projekto dalyviai;

—  Partnerių šalių kultūrinio, ekonominio ir socialinio gyvenimo pažinimas;

—  Geresni projekto dalyvių užsienio kalbos bei  IKT gebėjimai;

—  Partnerių patirtis  padeda institucijoms spręsti aktualias problemas.

—  Rezultatai / produktai veiklos tobulinimui ir plėtrai;

—  Užmegzti ilgalaikiai ryšiai su užsienio šalių kolegomis, draugai, įspūdžiai;

—  Savęs patikrinimas ir savivertės stiprinimas;

—  Kūrybiškumo ir inovatyvumo skatinimas;

—  Organizacijos įvaizdis, pasitikėjimas ir prestižo augimas.

 

Kiti nuveikti darbai

 

—  Organizuoti 4 projekto partnerių susitikimai

—  Organizuota Europos savaitė, kuriuos metu vyko šalių ir projekto partnerių pristatymai savivaldybėje ir  mokykloje.

—  Organizuotos foto parodos „Bulgarija ir Kubratas iš arčiau“ “Draugystės susitikimai per pilietiškumo langus “.Sukurtas video filmas “ Pilietiškumo vasaros mokykla“  .

—  Sukurta emblema ir projekto internetinis puslapis.

—  Sudarytas ir suderintas klausimynas mokiniams, mokytojams ir tėvams ‚“Pilietiškumo kodas“ , įgyvendinta apklausa ,apdoroti ir aptarti rezultatai .

—  Surinkta medžiaga apie savivaldybės ir mokyklos gerąją patirtį pilietinio tautinio ugdymo srityje, išleisti leidiniai, kurie bus naudojami savivaldybės ir gimnazijos prezentacijai.

—  Parengti projekto veiklų pristatymai Skuodo savivaldybėje, Žadeikio gimnazijoje, Skuodo savivaldybės laikraštyje „Mūsų žodis“, Skuodo sav. tinklapyje www.skuodas.lt

—  Parengti pranešimai apie pilietiškumo ugdymą įvairių dalykų (technologijų, muzikos, dailės, neformaliajame ugdyme) skaityti vasaros mokyklos seminare.

—  Parengti pranešimai ir pristatyta gimnazijos mokinių savivaldos institucijų veikla, mokyklos mokytojų metodinė veikla.

—  Pravestos ir aptartos su kolegomis atviros pamokos rusų kalbos,   dailės, geografijos, choreografijos istorijos, anglų kalbos demonstruojant pilietinio ugdymo metodus.

—  Aplankyta ir susipažinta su įvairių savivaldybės įstaigų ir organizacijų veikla vykdant pilietinį tautinį  jaunimo ugdymą.

—  Parengti mokinių projektiniai darbai tema “Tiltai tarp Lietuvos ir Bulgarijos“, kurie pristatyti mokinių bendruomenei. Jų dėka Bulgarija yra arčiau Lietuvos ne tik mokytojams ,bet ir mokiniams.

—  Projekto veikla pristatyta Savivaldybės švietimo vadovų pasitarime, Mažeikių raj. pavaduotojų ugdymui vizito metu P.Žadeikio gimnazijoje.

 

Comenius Regio ,,Atverkime pilietiškumo langus“

 

  Balandžio 22 – 26 dienomis vyko tarptautinio projekto  Comenius Regio ,,Atverkime pilietiškumo langus“  mokytojų mainai. Bulgarijos mieste Kubrat svečiavosi 9 žmonių delegacija: Skuodo Pranciškaus Žadeikio gimnazijos direktorės pavaduotoja ugdymui Vida Stončaitienė, Ylakių vaikų lopšelio darželio direktorė Živilė Rancienė, Skuodo kultūros ir turizmo skyriaus vyresnioji specialistė Gintarė Sakalauskienė, Skuodo Pranciškaus Žadeikio gimnazijos soc pedagogė Ingrida Momkienė, Skuodo Pranciškaus Žadeikio gimnazijos psichologė Karolina Jatautaitė, Skuodo Pranciškaus Žadeikio gimnazijos matematikos mokytoja metodininkė Jovita Lukienė, anglų kalbos vyr mokytojai Virginija Maksvytienė ir Žydrūnas Ramanavičius, Skuodo Pranciškaus Žadeikio gimnazijos choreografijos mokytoja Rima Untulytė.

  Trys viešnagės dienos – puiki galimybė pamatyti, kuo gyvena Bulgarijos žmonės, mokyklos, mokiniai ir mokytojai.

  Pirma diena prabėgo Kubrato Hristo Botev vidurinėje mokykloje. Joje mus sutiko ne tik su tradicine balta duona, gražiais žodžiais, bet ir skambia lietuviška daina. Kiekvienas buvome apdovanotas Martenička, kuri, anot bulgarų,  saugo šeimininką nuo piktųjų jėgų bei nelaimių ir visiems metams užtikrina sėkmę ir sveikatą.

   Aptarta tarptautinio projekto  Comenius Regio ,,Atverkime pilietiškumo langus“ eiga, pasidžiaugta įvykdyta ir vykdomomis veiklomis. Stebėjome pamokas – geografijos, anglų kalbos ir dailės.

Geografijos pamoka, skirta Žemės dienai, buvo integruota - ją vedė geografijos mokytoja ir mokyklos psichologė. Kiekviena veikla apmąstyta, metodai leido įgyvendinti uždavinius. Mokiniai pademonstravo, kad geba dirbti ir individualiai, ir grupėmis.

  Per dailės pamokas mokiniai piešė, darė kaukes. Mokytojas konsultavo, padėjo. Bulgarijos pagonys tikėjo, jog kaukės padeda peržengti ribą tarp gyvųjų ir mirusiųjų pasaulio, suartina su nematomomis jėgomis, padeda gauti iš jų reikiamą pagalbą. Bulgarijoje liaudiškos karnavalų ir kaukių tradicijos gyvos ir šiandien. Mokiniai aktyvūs, drąsūs, darbštūs, gebantys dirbti.

  Į veiklą per anglų kalbos pamoką pradinėse klasėse buvome įtraukti ir patys. Mokiniai dirbo noriai, buvo aktyvūs, sudominti aktyvių mokymosi metodų. Interaktyvi lenta, kūrybinės užduotys vertė mokinukus pajudėti. Jie ir šoko, ir dainavo.

  Po pamokų mokyklos kieme veikė paroda „Mano augintinis“. Vaikai galėjo pamatyti, ką kas augina. Surengė konkursą „Gražiausias augintinis“.

  Prie apskrito stalo kalbėjome ne tik apie stebėtas pamokas, bet ir metodinę veiklą, neformalųjį švietimą, pilietiškumą ir pilietinį ugdymą.

  Antroji diena prabėgo Kubrato Hristo Smirenski pagrindinėje mokykloje. Prie apskrito stalo kalbėtasi apie pilietinį ugdymą, ginčytasi, diskutuota. Apžvelgta projekto veikla. Mokyklos direktorius papasakojo apie mokinių ir mokytojų gyvenimą, sėkmes ir sunkumus.

  Stebėjome technologijų, anglų kalbos ir biologijos pamokas. Paprastos, kuklios patalpos neturėjo įtakos – mokiniai betarpiškai bendravo su mokytojais, mokėsi.

  Biologijos pamoka skirta pažinčiai su sveika gyvensena. Mokiniai dirbo grupėmis, rengė pristatymus, ruošė valgį. Teorija siejama su praktika leido mokiniams suprasti, kaip svarbu ir būtina žinoti, ką valgome ir kokių galime sulaukti pasekmių.

  Technologijų pamoka įtraukė į darbą visus. Pamoka  „Bitininkystė. Aviliai“ ne tik technologijų, kruopštumo, kūrybiškumo, bet ir karjeros ugdymas. Šmaikštaus mokytojo pasakojimo apie bitininkystę mokiniai klausėsi susidomėję. Pirmieji, atlikę kokybiškai darbą, buvo pavaišinti medumi.

  Anglų kalbos pamoka – supažindinimas su Lietuva. Teko ir patiems paragauti mokinukų duonos.  Pamokos uždaviniui įgyvendinti pasirinkta žaidimų forma. Mokiniai išmoko naujų žodžių, įgijo naujų žinių apie Lietuvą.

  Didelį įspūdį paliko specialioji mokykla, kur ypatingas dėmesys skiriamas įvairią negalią turintiems mokiniams. Jiems sudarytos sąlygos lavinti socialinius įgūdžius, mokytis elementariausių veiksmų. Didelis dėmesys skiriamas neformaliajai veiklai.

  Šilto ir bendraujančio žmogaus įspūdį paliko Kubrato savivaldybės meras, kuris papasakojo apie savivaldybę, ES paramą miesto infrastruktūros gerinimui. Meras džiaugėsi, kad kartu su juo dirba puikių žmonių komanda, kuri rengia susitikimus, rašo ir vykdo projektus.

  Apsilankėme Kirilo ir Mefodijaus stačiatikių cerkvėje. Teko pabuvoti ir musulmonų mečetėje.

Belovice  išvydome, kaip gyvena kaimo vaikas – darželinukas ir mokinukas. Tiek vienoje, tiek kitoje ugdymo įstaigose rašomi  projektai, didelis dėmesys skiriamas neformaliajam švietimui. Pagrindinėje mokykloje įkurtas muziejus, poilsio erdvės. Čia labai svarbu vaikas.

  Paskutinė vizito diena pažintinė. Lankėmės  – viename gražiausių Bulgarijos miestų prie jūros, įkurtame   VI a. pr. Kr. ant stačių baltų kalkinių uolų, - Balčik. Senovinis miesto pavadinimas – Krunoj (Круной – „šaltinis”). Iki šiol miestelyje, iš kalnų tarpeklių trykšta mineralinio vandens šaltiniai.  Balčike, ant jūros kranto, pastatyta vila. Ten įkurtas muziejus ir didžiulis botanikos sodas su daugiau nei 600 unikalių augalų rūšių. Šioje viloje kažkada buvusi Rumunijos karalienės Majos rezidencija.

SMPF Comenius Regio projektas tarp Lietuvos Skuodo raj. ir Bulgarijos Kubrat savivaldybės Tema "Atverkime pilietiškumo langus"

Trukmė 2012-2014m. Vertė 31715 Eurų


Dalyviai:
Skuodo raj savivaldybė ir  Švietimo skyrius
Skuodo P.Žadeikio gimnazija
Skuodo rajono mokinių tėvų asociacija

Bulgarijos Kubrat savivaldybė ir švietimo skyrius
Kubrat Hristo Botev vidurinė mokykla
Kubrat Hristo Smirnenski pagr.mokykla
Kubrat Sv. Sv. Kiril i Metodii kultūros centras

Tikslas:
1.pasidalinti gerąją patirtimi pilietinio tautinio ugdymo srityje tarp, regiono partnerių
2.Stiprinti Europinę dimensiją mokykliniame ugdyme
3.Įtvirtinti savo vertės pajautimą kuriant savo šalies,tautos,vieningos Europos likimą
Planuojamos veiklos:
1.Europos savaitės
2.Tyrimas 'Pilietiškumo kodas"
3.Projekto internetinis puslapis
4.Pilietiškumo vasaros mokykla Skuode
5.Aktyvaus pilietiškumo seminaras Kubrat
6.Mokytojų mainai
7.Baigiamoji konferencija,leidinio 'kaip mes atvėrėme pilietiškumo langus" pristatymas
8.Projekto sklaidos renginiai

Bulgarija vis arčiau Lietuvos

 

  Jau antri metai Skuodo rajono savivaldybės Švietimo skyrius su Pr. Žadeikio gimnazija ir rajono mokinių tėvų asociacija įgyvendina Švietimo mainų paramos fondo programos Comenius Regio projektą „Atverkime pilietiškumo langus“. Tokių projektų tikslas aktyvinti ES valstybių regioninį bendradarbiavimą spendžiant aktualias globalias visai Europai problemas.

  Mūsų partneriai šiame projekte Bulgarijos Kubrant savivaldybės Švietimo skyrius, Hristo Botevo  vidurinė.mokykla, Hristo Smirnenski pagrindinė mokykla  ir  Šv. Kirilo ir Metodijaus kultūros centras.

  Kaip aktualią problemą pasirinkome jaunimo pilietinį ugdymą. Šiuolaikiniame pasaulyje retenybe tampa pilietiški, patriotiški žmonės, kuriems svarbūs šalies reikalai, kurie aktyviai dalyvauja šalies politiniame gyvenime. Tad sukaupta patirtis pilietinio-tautinio ugdymo srityje, jos sklaida tarp regionų padės pasiekti abiem šalims bendrą tikslą – išugdyti atsakingą, kūrybišką, patriotišką asmenybę.

   Šių metų balandžio 9 – 11 dienomis pagal projekto veiklas vyko mokytojų mainai. Pas mus viešėjo 9 Kubrat savivaldybės mokytojai iš 2 projekto mokyklų. Pagrindinė veikla – susipažinti su mūsų mokyklose vykdomu pilietiniu tautiniu ugdymu, mokytojų metodine veikla, savivaldybės švietimo sistema Pagrindinė vizito veikla-ugdymo proceso mūsų mokykloje stebėjimas. Todėl Bulgarijos mokytojai dalyvavo Pr. Žadeikio gimnazijos mokytojų vedamose pamokose ir net vedė pamokas kartu su gimnazijos mokytojais. Direktorės pavaduotoja ugdymui, rusų  kalbos mokytoja metodininkė D. Kazlauskienė vedė pamoką su kolege rusų kalbos mokytoja  B.I. Hristova Pamokos tema: „Katalikų ir Stačiatikių Velykų šventės ypatumai“ .Jos metu buvo analizuojami Velykų papročiai Bulgarijoje ir Lietuvoje. Dailės pamokos metu 1c klasė su dailės  mokytoja metodininke Laima Vaitulevičiene irr 2 Bulgarijos dailės mokytojais D.S.Hristov ir  S.T. Chernikov dažė margučius pagal stačiatikių tradicijas. Nors dažymo technologijos šiek tiek skirtingos, bet margučiai  išėjo labai panašūs į lietuviškus. Anglų kalbos mokytojai I.Viščiūnas ir V.Maksvytienė pakvietė svečius į  pamoką „Culture corner Bulgaria and Lithuania“ 2c klasėje. Mokiniai buvo parengę pateiktis  ir lygino dviejų šalių švietimo sistemas, tradicijas, valgius, šokius ir dainas. Tad skambėjo lietuviškos ir bulgariškos dainos, buvo ragaujami skirtingai ruošiami šaltibarščiai, šokama skambant skirtingai nacionalinei muzikai. Istorijos vyr mokytoja D. Markauskienė kartu su 1-okais supažindino svečius su Lietuvių tautiniu atgimimu,2a kartu su geografijos mokytoja metodininke R. Viršiliene lygino žvejybos ir akvakultūros vystymąsi Lietuvoje ir Bulgarijoje. Fizikos vyr mokytojas A.Markauskas demonstravo kompiuterinės Nova laboratorijos panaudojimo galimybes pamokoje. Su dideliu susidomėjimu svečiai stebėjo choreografijos mokytojos R Untulytės vedamą pamoką „Šokame tango“ ,nes tokių pamokų jų mokykloje nėra. O kokia mūsų mokinių sportinė forma turėjo galimybę pamatyti stebėdami  mokytojos metodininkės D. Veisienės kūno kultūros pamoką .

   Apibendrinant stebėtas pamokas Bulgarijos mokytojai džiaugėsi mūsų mokinių intelegencija ir erudicija,  mokėjimu bendrauti ir bendradarbiauti vieni su kitais ir mokytoju .Pabrėžė, kad tai- didelis kūrybingų, kompetentingų gimnazijos mokytojų nuopelnas. Susitikimuose buvo pristatyta mokytojų metodinė veikla, mokinių savivaldos organizacijos, diskutuota apie integruotą pilietinį ugdymą visų dalykų pamokose.

    Vizito metu Bulgarijos delegacija lankėsi Skuodo savivaldybėje, KVAP mokykloje, meno mokykloje, Ylakių gimnazijoje, vaikų darželyje ir amatų centre. Aplankė Mosėdžio akmenų muziejų ir parką, Platelių šaltojo karo muziejų, Palangos gintaro muziejų ir Birutės kalną.

 Šis susitikimas jau 5-as ir projektas šių metų vasarą baigiasi. Laukia dar vienas mūsų savivaldybės mokytojų  vizitas į Bulgariją š.m. balandžio  22 – 26 dienomis ir  baigiamoji konferencija Skuode, kur mes apibendrinsime dviejų metų patirtį, atsakysime į klausimą „Kaip mes atvėrėme pilietiškumo langus?“ .Manau ,kad atvėrėme, ne tik langus  bet ir savo širdis, parodydami Bulgarams, o kartu ir patiems sau – koks nuostabus mūsų kraštas, jo gamta, istorija ir žmonės.

 Atsisveikinant  Bulgarijos delegacijos vadovė S. Hristova sakė, kad šio projekto dėka Lietuva Bulgarijai ne mažas taškelis ar balta dėmė Europos žemėlapyje, o nepaprastai graži, žalia, šviesi, sparčiai progresuojanti šalis, kurioje gyvena ir dirba atviri, šilti draugiški, nepaprastai darbštūs žmonės.

                                                                       Projekto koordinatorė

                                                       Pr. Žadeikio gimnazijos direktorė Gražina Skarienė

Ketvirtasis susitikimas-saulėta savaitė Bulgarijoje

 

    Dar tebegyvename įspūdžiais iš viešnagės Kubrato mieste, kur svečiavomės spalio 23-29 dienomis pagal tarptautinę Comenius Regio programą ,,Atverkime pilietiškumo langus“ . Į kelionę vyko Skuodo rajono savivaldybės vicemerė Levutė Staniuvienė, Skuodo Pranciškaus Žadeikio gimnazijos pavaduotoja ugdymui Danutė Kazlauskienė, Skuodo Tarybos narė Audronė Meškauskienė, Tėvų asociacijos atstovės Agita Kavaliauskienė ir Ineta Kumpienė, Ylakių darželio priešmokyklinės grupės pedagogė Rūta Freimutienė, Skuodo rajono savivaldybės finansų skyriaus vedėjo pavaduotoja Ona Malūkienė,Skuodo kultūros ir turizmo skyriaus vyresnioji specialistė Kristina Ruikytė, Žadeikio gimnazijos IT inžinierius-programuotojas Aurelijus Pitrėnas ir didelis būrys gimnazijos mokytojų– Algis Atminas, Daiva Butkienė, Daina Markauskienė, Irena Rabašauskienė, Jolanta Raišutienė, Laimutė Ronkaitienė, Daiva Veisienė, Rima Viršilienė, Irmantas Viščiūnas.

    Po smagios kelionės lėktuvais ir taksi buvome maloniai sutikti, jaukiai apgyvendinti ir pavaišinti Kubrato vicemerės Snežanos Georgijevos ir Švietimo skyriaus vedėjo Stefano ,,Kolibite” užeigoje.

Visa savaitė pažintinė. Pirmą dieną svečiavomės abiejose Kubrato mokyklose-,, Hristo Botev”ir ,,Hristo Smirenski”. Pirmiausia buvome šiltai sutikti tautiniais kostiumais pasipuošusių vaikų su tradicine balta duona ir pradžiuginti lietuviška daina ,,Hristo Botev“ vidurinėje mokykloje. Stebėjome anglų, muzikos bei dailės pamokas, susitikome su mokytojais ir mokiniais, klausėmės pranešimų apie pilietinį tautinį ugdymą. Suaugusių neįgaliųjų centre apžiūrėjome darbo vietas bei stebėjome jų darbą. Direktorius plačiau papasakojo apie įstaigos darbo specifiką. Pasak jo, pagrindinis darbo tikslas- pagerinti žmonių po insulto gyvenimo kokybę, o tam labiausiai tinka meninė veikla. Žmonės čia atvežami ryte, o vakare išvyksta namo. Buvome ne tik maloniai sutikti, bet ir išlydėti. Kiekvienas atminimui gavome po jų pagamintą suvenyrą.

    Antrą dieną susitikome su Kubrato savivaldybės meru ir susipažinome su jo ir savivaldybės darbu. Pokalbio metu labiausiai domėtasi ES parama miesto infrastruktūros gerinimui bei savivaldybės bendradarbiavimu su kitomis ES šalimis. Po to lankėmės Kubrato miesto muziejuje bei stačiatikių bažnyčioje. Malonių akimirkų patyrėme popietėje, kurią organizavo buvę mokyklos mokytojai ir dabartiniai mokiniai. Jos metu vaišinomės tradiciniais bulgarų patiekalais, galėjome pasigaminti tradicinių suvenyrų,  taip pat iš raudonų ir baltų juostelių supintų amuletų (apyrankės formos vėriniai, užrišami ant rankų riešo), marteničkų. Marteničkos saugo šeimininką nuo piktųjų jėgų bei nelaimių ir visiems metams užtikrina sėkmę ir sveikatą.Šie amuletai gaminami ir teikiami per tradicinę Močiučių šventę pavasarį.

Trečią vizito dieną lankėmės labai gražiame Rusės mieste.Gidė supažindino su didinga Bulgarijos bei miesto praeities istorija. Sužinojome, jog šalies kultūrą formavo Trakijos gyventojai, helenai, romėnai, bizantiečiai bei slavų gentys. Grožėjomės erdviomis aikštėmis ir fontanų gausa bei įspūdinga Dunojaus upės panorama. Miesto buities muziejuje, kuris įsikūręs name, pastatytame 1865 metais, sukaupti eksponatai leido susidaryti įspūdį, kaip gyveno Rusės žmonės XIX amžiaus pabaigoje. Pakeliui sustojome pasigrožėti ežero panorama. Vaizdai buvo verti atviruko.

    Ketvirtą dieną kėlėmės labai anksti- skubėjome į kurortinį miestą Varną. Varna- tai trečias pagal dydį Bulgarijos miestas (0,5 mln. gyventojų), dar vadinamas Bulgarijos uostų sostine, Juodosios jūros karaliene. Miestas gali pasigirti tūkstančio metų istorija. Pirmasis mūsų aplankytas objektas- Varnos Soboras, didžiausia Bulgarijos stačiatikių katedra. Tai bulgarų tautos dėkingumo simbolis išsilaisvinus nuo turkų okupacijos. Soboro grožio įspūdį sustiprino šalia jo žydinčios jukos. Grožėjomės miestu ir Juodąja jūra. Stebino oro ir vandens šiluma, todėl dauguma neatsispyrė pagundai pabraidyti. Jūra buvo labai rami, todėl galėjome stebėti įspūdingas medūzas. Atminimui prisirinkome kriauklių ir vandens nugludintų stiklo šukių. Grįždami žavėjomės įstabiais rudeninės Bulgarijos gamtos peizažais. Pavakare apsilankėme Topči miestelyje, kur mus su tradicine balta duona, gėlėmis bei dainomis sutiko regiono etninękultūrą propaguojančios močiutės. Pasiklausę liaudiesdainų, apžiūrėjome etnografinio muziejaus eksponatus, o pabaigoje vaišinomės tradiciniais šio regiono patiekalais, kuriuos pagamino miestelio močiutės. Paveikti šilto priėmimo atsidėkojome lietuviška daina.

    Paskutinę viešnagės dieną aptarėme projekto veiklą, susipažinome su stiprią negalią turinčių vaikų ugdymo aplinka, ,,Hristo Botev“ mokykloje stebėjome žaismingą jaunųjų verslininkų pamoką. Pamokos metu ne kartą patekome į keblią situaciją, mat bulgarai linksėdami galva sako „ne“, ir atvirkščiai, ją purtydami sako „taip“– tokia yra tautinė maniera. Kubrato kultūros centre išklausėme pranešimo apie Bulgarijos etninę kultūrą, taip pat mums buvo pristatyti įspūdingi visų Bulgarijos regionų rūbai, temperamentingi šokiai bei jaudinančios dainos. Po koncerto suorganizuotoje spaudos konferencijoje dalyvavo moksleiviai ir žurnalistai.

    Atsisveikinimo vakaras ,,Kolibite“ restorane buvo šiltas ir malonus, bet jau persmelktas išsiskyrimo nuotaikos. Smagios išvykos padėjo geriau vieniems kitus pažinti ir tapti tikrais draugais, o bulgariški orai maloniai džiugino ir leido mums pamatyti įspūdingą bulgarišką rudenį. Išsivežėme suvokimą, jog ne tik Bulgarijos orai šilti, bet ir žmonės.

 

Pirmasis draugų projekto „Atverkime pilietiškumo langus“ partnerių susitikimas

 

     2012 metų spalio 22-25 dienomis įvyko Comenius Regio projekto „Atverkime pilietiškumo langus“ pirmasis projekto susitikimas Skuodo savivaldybėje.

      Į susitikimą atvyko Bulgarijos delegacija, kuriai vadovavom Kubrat savivaldybės vicemerė Sniežana Georgijeva. Be jos delegacijoje buvo abiejų partnerinių mokyklų direktoriai Volodia Voikov ir Tatjana Docheva, bei anglų kalbos mokytoja Marina Yordanova.

      Svečius pasitikome Plungės geležinkelio sotyje ir jau pirmą dieną Pranciškaus Žadeikio gimnazijoje vyko iškilmingas projekto atidarymas, kuriame dalyvavo Skuodo rajono savivaldybės vicemerė Levutė Staniuvienė, švietimo skyriaus vedėjas Romas Kasparas, rajono tėvų asociacijos koordinatorė Ina Macevičiūtė, projekto koordinatorė švietimo skyriaus specialistė Audronė Pitrėnienė.

       Atidarymo metu prisistatė partnerinės organizacijos, aptarti projekto tiislai ir uždaviniai, sėkmės veiksniai. Svečiams buvo pristatyta Skuodo rajono ir gimnazijos patirtis pilietiniame ugdyme.

        Kitą dieną svečiai lankėsi Pranciškaus Žadeikio gimnazijoje, susitiko su visais mokytojais ir pusdienį su darbo grupe aptarinėjo projekte numatomas veiklas, dalijosi darbais.,diskutavo apie pilietinį tautinį ugdymą Bulgarijoje ir Lietuvoje

      Po pietų svečiai su darbo grupe išvyko į ekskursiją po žymias Žemaitijos   krašto etnokultūrines vietas.

    Labiausiai svečius sužavėjo mūsų krašto puošmena – Baltijos gintaras. Bulgarai lygino mūsų krašto architektūrą, gamtą, žmones ,papročius ir tradicijas. Jie skyrė mūsų kraštui daug komplimentų. Anot jų, mūsų pragyvenimo lygis aukštesnis, žmonės geriau gyvena, nei Bulgarijoje Trečią dieną svečių delegaciją sutiko Skuodo rajono savivaldybės meras Stasys Vainoras, mero pavaduotoja Levutė Staniuvienė. Supažindinta su Skuodo rajonu, savivaldybės veikla, atsakyta į svečius dominančius klausimus.

    Po to svečiai aplankė apsilankė kitose Skuodo rajono švietimo institucijose: Vaikų lopšelyje darželyje „saulutė“, Sutrikusio intelekto centre, SIC, miesto muziejuje. Ten juos priėmę institucijų vadovai supažindino su savo veiklos aktualijomis, dalijosi gerosios patirties pavyzdžiais.

    Tą dieną svečiai dar aplankė Skuodo rajono Mosėdžio gimnaziją, svečiavosi Mosėdžio akmenų muziejuje.

     Baigiamojoje vakaronėje buvo aptartos tolimesnės projekto veiklos, pasidalinta įspūdžiais. Skambėjo dainos bulgarų, lietuvių, žemaičių kalbomis,šokami bulgarų ir lietuvių liaudies šokiai,žaidimai..

     Esame Europos tautos, trokštančios pilnavertiškai įsilieti į Europos gyvenimą, išlaikyti savo kalbą, tautinį tapatumą, tapti sėkmingomis valstybėmis, kuriose auga kultūringos, atsakingos ir atviros asmenybės. Dėl to mums, abiejų šalių švietimo atstovams, yra apie ką kalbėti, diskutuoti, lyginti, dalintis, bendradarbiauti.

    Išsiskirdami nesakėme viso gero, o sakėme iki naujų susitikimų.

   Sekantis projekto susitikimas vyks Bulgarijoje Kubrate balandžio mėnesį, o liepos mėnesį Skuode šurmuliuose lietuvių-bulgarų pilietiškumo vasaros mokykla.

Tyrimas „Pilietiškumo indeksas „

Tyrimo PILIETIŠKUMO INDEKSAS (BULGARIJA - KUBRATAS; LIETUVA - SKUODAS) lyginimas

¢ Abiejų šalių respondentai atsakė į analogiškus klausimus, pateiktus testo forma naudojant galimų atsakymų variantus, uždarus ir atvirus klausimus.

¢ Tyrime dalyvavo  Hristo Botev vidurinė mokykla, Hristo Smirnensky pradinė mokykla ir Kubrat savivaldybė;

¢ Į anketos klausimus atsakė 30 mokytojų, kurie dirba Hristo Botev vidurinėje mokykloje ir Hristo Smirnenski pradinėje mokykloje,

¢ 110 mokinių bei 40 tėvų.

 

¢ Iš viso 180 respondentų

 

¢ Tyrime dalyvavo Skuodo Pr. Žadeikio gimnazijos mokytojai, mokiniai ir jų tėvai: 

¢  26  mokytojai, 193 mokiniai, 29 tėvai. 

Iš  viso 348 respondentai

1.Kas, tavo manymu, yra pilietiškumas?

 Panašumai

¢ Teisės ir pareigos, atliekamos valstybei (tokį požymį nurodo abiejų valstybių visų lygmenų respondentai).

Skirtumai

Bulgarija (Kubratas)

¢ 37% jaunimo mano, kad aktyvus pilietiškumas apima visus veiksmus, kurie atliekami visuomenės gerovei.

Lietuva (Skuodas)

¢ Mokytojai ir tėvai  su pilietiškumu sieja tautines vertybes ir veiklą visuomenės labui, o mokiniai - patriotizmą ir veiklą visuomenės labui.

2.Įsivaizduok, kad į tavo klasę  (darbovietę) ateina kitatautis. Kaip elgtumeisi su juo?

Panašumai

Abiejų šalių visi respondentai (tėvai, mokiniai ir mokytojai) yra tolerantiški įvairioms tautybėms ir sutiktų šias tautas kaip kolegas ar bendraklasius.

3.Kokiomis valstybinėmis institucijomis pasitiki labiausiai? – PANAŠUMAI

¢ Prezidento institucija vis dėlto pasitiki abiejų šalių respondentai, tik skirtingo amžiaus - Lietuvoje labiau jaunimas, Bulgarijoje  - suaugę (konkrečiai - tėvai).

Skirtumai

Bulgarija (Kubratas)

Dauguma mokinių    (21% ) pasitiki medicinos  įstaigomis;

Dauguma tėvų (19%)  pasitiki Prezidento institucija.

Lietuva (Skuodas)

¢ Mokiniai labiausiai pasitiki Prezidente (16, 8%), po to  - policija, gydymo įstaigomis, mokykla ir teismais.

¢ Tėvai labiausiai pasitiki gaisrinėmis (21, 2%), po to - mokykla, gydymo įstaigomis, teismais ir Prezidente. Mokytojai, kaip ir tėvai, labiausiai pasitiki gaisrinėmis (23, 3 %), po to- Prezidente, policija ir gydymo įstaigomis.

4.Kokiomis valstybinėmis institucijomis pasitiki mažiausiai?

Panašumai

¢ Mažiausiai pasitikima Parlamentu (Seimu) - tai nurodė Kubrato tyrimo dalyviai tėvai,  o Skuodo Pr. Žadeikio gimnazijos respondentai tėvai ir mokiniai nepasitikėjimą Seimu taip pat išskyrė pirmu numeriu (mokytojai Seimą nurodė kaip trečią instituciją, kuria labiausiai nepasitiki).

Skirtumai

Lietuva (Skuodas)

¢ Mokytojai labiausiai nepasitiki teismais (27, 9%)  ir partijomis (23,5%).

5.Egzistuoja įvairių būdų pagerinti padėtį visuomenėje. Ar per paskutinius metus esi daręs (-iusi) ką nors naudingo visuomenei? – PANAŠUMAI

¢ Visi  šio tyrimo dalyviai noriai dalyvauja labdaros ir aplinkos apsaugos veikloje.

6.Kaip dažnai dalyvauji miesto valstybinėse šventėse?

Bulgarija (Kubratas)

¢ Mažai domisi ir dalyvauja viešuose renginiuose.

¢ Lietuva (Skuodas)

¢ Visada minėtose šventėse dalyvauja 11, 4% respondentų mokinių ir per 50% suaugusių respondentų.

7.Ar svarbi tau valstybės atributika (himnas, vėliava, herbas)? – PANAŠUMAI

¢ Abiejų šalių respondentai vertina savo valstybės atributus: himną, vėliavą, herbą.

8.kas daro didžiausią įtaką tavo patriotiškumo jausmo formavimuisi?  - Panašumai

Abiejų šalių respondentai nurodė, kad patriotiškumą labiausiai ugdo mokykla ir šeima

Išvados

¢ Abiejų šalių respondentai iš esmės suvokia, kas yra pilietiškumas.

¢ Išskirtinis respondentų bruožas – tolerancija.

¢ Didelė problema – abiejų šalių respondentų nepasitikėjimas Seimu ir politinėmis partijomis.

¢ Džiugina tai, kad abiejų šalių respondentai vertina savo valstybės atributiką ir laiko save patriotais.

¢ Suaugusieji abiejų šalių respondentai mano, kad mokykla ir šeima labiausiai ugdo jaunimo pilietiškumą.

 

Comparison  of Study “Citizenship code”

Respondents:

 Similarities

In both countries, respondents answered similar questions in the test form which provided available options - closed and open questions.

Differences

Kubrat, Bulgaria

The study involved Botev Secondary School, Hristo Smirnenski Primary School and the Kubrat municipality;
30 teachers, 110 students and 40 parents answered the questionnaire.
A total of 180 respondents.

Skuodas, Lithuania

The study involved 26 teachers and 193 students from Skuodas Pr. Žadeikis gymnasium as well as 29 parents.

 
In total 348 respondents

1.What is a citizenship in your opinion?

Similarities

Rights and duties performed for the state (all the respondents of the two countries agreed with the statement).

Differences

Kubrat, Bulgaria

37% of the youth believe that the active citizenship includes all actions that are performed for the well-being of a society.

Skuodas, Lithuania

Teachers and parents believe that citizenship is closely related to national values ​​and public activities. Students believe that citizenship is closely related to patriotism and public activities.

2.Just imagine that a person comes to your classroom or your workplace.  How will you communicate with the person?

 

Similarities

Respondents in both countries (parents, students and teachers) said that they are tolerant of different nationalities and would welcome the person.

 

3.What public authorities do you trust the most?

 

Similarities

 

The President is the institution which is the most trusted in both countries. However, the President is mostly liked by the youth in Lithuania while in Bulgaria the president is the most trusted by adults (specifically, the parents).

 

Differences

 

Kubrat, Bulgaria

 

Most of the students (21%) trust medical institutions.
The majority of parents (19%) trust the President's authority.

 

Skuodas, Lithuania

 

Students mostly trust the President’s institution (16, 8%), then the police, hospitals, schools and courts follow.
Parents trust fire stations (21, 2%), after – school institutions, medical institutions, the judiciary and the President’s institution. Most teachers and parents trust fire stations (23, 3%), and then the President’s institution, police and medical institutions follow.

 

 

Similarities

 

4.What are the public authorities that you trust the least?

 

The least trusted among public institutions is the Parliament (Seimas) and it is indicated by the study participants in Kubrat (parents) and Skuodas Pr. Žadeikis gymnasium’s students and their parents. However, teachers of Skuodas Pr. Žadeikis gymnasium identify the Parliament (Seimas) as the least trusted institution numer three from the list.

 

Differences

 

Skuodas, Lithuania

 

The teachers do not trust the courts (27, 9%) and parties (23.5%).

 

 

5.There are a lot of different ways to make improvements in society. Did you perform some of the actions mentioned below in the last years?

 

Similarities

 

All of the study participants willing participated in charitable and environmental activities.

6.How often do you participate in the town‘s public and state events?

 

Kubrat, Bulgaria

 

Few are interested in participating in public events.

 

Skuodas, Lithuania

 

11, 4% of the respondents (students) and over 50% of the adult respondents are always involved in the celebrations.

 

7.Are the attributes of your country important to you (anthem, flag, and emblem)?

 

Similarities

 

In both countries, the respondents state that the attributes of their country are important to them: the anthem, flag and emblem.

 

8.What are the institutions which have the biggest influence for the formation of your patriotic feelings?

 

In both countries, the respondents indicate that the most influential institutions which has the biggest influence for the formation of one’s patriotic feelings are the school and the family.

 

Summary

 

1.In both countries, the respondents are generally aware of what citizenship is.
2.An exclusive trait that all the respondents share is tolerance.
3.The big problem in both countries is the fact that people distrust the Seimas and political parties.
4.It is encouraging that in both countries the respondents respect the attributes of their country and consider themselves patriots.
5.In both countries, the respondents indicate that the most influential institutions which has the biggest influence for the formation of one’s patriotic feelings are the school and the family.