Gimnazijos socialinė pedagogė Ingrida Momkienė

II aukštas 217 kab.

 

   Veiklos tikslas – rūpintis mokinio socialine gerove, padėti vaikams geriau adaptuotis visuomenėje, bendruomenėje, švietimo įstaigoje, racionaliau išnaudoti visas taikomas galimybes lavintis, mokytis, augti savarankiškais asmenimis.

Socialinės pedagogės darbo objektas:

• Mokiniai.

• Pedagogai.

• Mokinių šeimos nariai.

• Formalios ir neformalios mokykloje susidariusios grupės.

     • Kitos įstaigos, teikiančios socialinę – pedagoginę – psichologinę pagalbą ir/arba šias  paslaugas teikiantys specialistai.

 

Socialinio pedagogo veiklos turinys:

 

•   Dirba individualų arba grupinį darbą su vaiku, tėvais (ar teisėtais jo atstovais), pedagogais ir kitais švietimo įstaigoje dirbančiais specialistais.

•   Vertina ir padeda spręsti problemas, susijusias su įvairiais vaikams kylančiais sunkumais, dirba su vaikais, kurie linkę pažeidinėti mokinių elgesio taisykles, linkę į kitus teisės pažeidimus, priklausomais nuo alkoholio, narkotinių medžiagų, patiriančių smurtą ar prievartą.

•   Vykdo saviraiškos ir saviaktualizacijos, mokymosi motyvacijos, lankomumo, užimtumo, emocinių ir elgesio bei kitų problemų sprendimo prevencines programas.

•   Padeda tėvams (ar teisėtiems vaiko atstovams) ugdyti savo vaiką: suprasti jo socialinius ir psichologinius poreikius, jų tenkinimo svarbą, geriau suprasti vaiko, turinčio vystymosi sunkumų, poreikius, tėvų teises ir pareigas. Informuoja tėvus apie jų teisę gauti socialinę – pedagoginę pagalbą.

•   Bendradarbiauja su klasių auklėtojais, kitais pedagogais, specialistais, įstaigos administracija sprendžiant vaikų socialines – pedagogines problemas, ieškant efektyvių pagalbos būdų. Padeda jiems geriau suprasti, kaip vaikų socialinės problemos veikia jų elgesį, pažangumą, lankomumą. Teikia siūlymų, kaip būtų galima gerinti socialinį – pedagoginį klimatą, sukurti jaukią, saugią darbo aplinką.

•   Kartu su klasių auklėtojais ir kitais ugdytojais rūpinasi vaikų socialinių įgūdžių ugdymu.

•   Pagal poreikį kartu su klasės auklėtoju lanko vaikus namuose, siekiant įvertinti susidariusią problemą.

•   Palaiko ryšius su įvairiomis valstybinėmis įstaigomis, nevyriausybinėmis organizacijomis, teikiančiomis socialinę, psichologinę, teisinę pagalbą.

•   Kartu su įstaigos personalu, organizacijomis ir socialiniais partneriais iš kitų institucijų atlieka šviečiamąjį – informacinį darbą.

•   Inicijuoja, organizuoja socialinių projektų kūrimą ir jų įgyvendinimą.

•   Dalyvauja mokyklos Vaiko gerovės komisijos veikloje;

•   Koordinuoja socialinės paramos teikimą  mokiniams.