2015 m. Kūrybinės partnerystės

 

 I TYRINĖJIMO SRITIS IR PROJEKTO IDĖJA:

2A gimnazijos klasė.

Kaip pažadinti mokinių norą klausti ir abejoti, kaip paskatinti juos bendradarbiauti?  ( projekto tikslas būtų  suteikti jiems drąsos abejoti nusistovėjusiomis normomis,  sukurti terpę, kurioje mokiniai vienas kitą priimtų tokį, koks jis yra, ir paskatinti mokinius dirbti komandoje).

 

Kokią problemą bandysite spręsti projekto metu ar kokį iššūkį bandysite įveikti:

  • Kaip ugdyti mokinių smalsumą, vaizduotę ir gebėjimą bendradarbiauti analizuojant ir interpretuojant grožinį kūrinį.

Kokius bendrojo ugdymo dalykus ar programas planuojate įtraukti į projektą ir kodėl;

  • Lietuvių kalba, tikyba, informacinės technologijos.

Lietuvių kalba, kaip jungiamoji ašis, nes pasirinktas grožinis kūrinys ( Bairono „Kainas“) leidžia gilintis ir apžvelgti vertybinę skalę, kūrinio veikėjų veiksmai kelia klausimų, abejonių. Gilesnė ir išsamesnė kūrinio analizė,  interpretavimas gilintų vaikų analitinį mąstymą, leistų giliau pažvelgti į literatūrinio kūrinio veikėjų vertybines nuostatas, mokiniai turėtų galimybę panagrinėti ir savąsias vertybes. Mokytoja tikisi kitokio požiūrio, nagrinėjant literatūrinį kūrinį, naujų mokymo metodų, artimesnio ir glaudesnio ryšio su mokinias.

  Tikyba/etika pasirinkta ne atsitiktinai, būtent literatūrinio kūrinio viena iš pagrindinių temų yra Dievo  paieškos. Kūrinyje abejojama krikščioniškomis, taip pat ir žmogiškomis vertybėmis. Keliama daug egzistencinių klausimų. Projekto metu būtų orientuojamasi  į kritinio mąstymo formavimą. Informacinės technologijos pasirinktos norint pažiūrėti į kūrinį naudojant šiuolaikines priemones. Tai vis dėlto stiprioji šiuolaikinių vaikų pusė. Daugelis vaikų jaučiasi nuskriausti, kad negali mokykloje naudoti savo išmaniųjų telefonų ir kompiuterių, o mokytojų tarpe labai gaji nuomonė, kad vaikai šias priemones naudoja tik vienam tikslui - naršymui internete socialiniuose tinkluose ir panašiai. Norėtųsi pakeisti tarp mokytojų vyraujančią nuomonę ir įrodyti technologijų naudą. Tinkamai ir laiku panaudota priemonė gali labai svariai pasitarnauti norimam tikslui pasiekti.

Kokias meno formas ar kūrybinės veiklos rūšis planuojate įtraukti į projektą ir kodėl;

  • Kinas, teatras, literatūra. Teatras ir kinas - tai tos meno rūšys, kurios bene daugiausiai laiko skiria kūrinio analizei ir jo interpretacijai. Suteikiama daugiausiai laisvės asmeniniam požiūriui.

 

II TYRINĖJIMO SRITIS IR PROJEKTO IDĖJA:

2D gimnazijos klasė. 

Kaip pateikti pamokos temą, kad sužadintų mokinių norą gilintis į pamokos turinį. Iššūkis projekto metu: „Mokytojas kaip mokymosi šaltinis ir mokinys kaip mokymosi šaltinis“  

Mokyklos siekis ir didžiulis noras atskleisti mokinių individualius gebėjimus ir tokiu būdu ieškoti  kelio, kaip pateikti pamokos turinį, kad jis būtų suprantamas visai klasei, o ne tik gerai besimokantiems mokiniams. Ieškoti individualaus priėjimo prie mokinių.

Formuoti kritinį mąstymą, glaudesnį mokinių ir mokytojų bendradarbiavimą, juo labiau, kad mokykla savo KMRM formoje tikisi peržiūrėti ir gal net padaryti žymių pokyčių kuriant ugdymo programą ir ją įgyvendinant. Čia neįsivaizduojamas pokytis be visų mokyklos narių, tiek mokytojų, tiek vaikų, tiek vadovybės, tiek ir tėvų, pagalbos. Tam reikalingas visapusis dialogas, o kad jis vyktų, reikia sukurti sąlygas ir galimybes visiems būti išgirstiems.

Gimnazijos tikslai :

Tikimasi aktyvesnių mokinių iniciatyvų  siūlant ir organizuojant ugdomąsias veiklas gimnazijoje.

Tikimasi pasiekti kiekvieno mokytojo geresnės laiko vadybos pamokoje - taupyti mokinių laiką, kūrybiškiau naudoti laiką organizuojant netradicines veiklas.

Siekti, kad mokytojai dažniau pamokose taikytų kūrybiško mokymo strategijas, stebėtų pokyčius ir juos vertintų.

  • Kokią problemą bandysite spręsti projekto metu ar kokį iššūkį bandysite įveikti;

Kaip paskatinti, o gal ir įgalinti mokytojus prie ugdymo turinio prieiti kūrybiškai taikant metodus, ieškant bendrų sąlyčio taškų,  bendradarbiaujant su kolegomis, remiantis savąja patirtimi.

  • Kokias meno formas ar kūrybinės veiklos rūšis planuojate įtraukti į projektą ir kodėl;

Naujų metodų kūrimas, taikymas, jų sklaida, naujo mokymo požiūrio paieškos: „aš (mokinys/mokytojas)  kaip mokymo ir mokymosi šaltinis“.  Mokytojai turi  prikaupę daug gyvenimiškos ir profesinės patirties, bet niekaip neranda būdų, kaip ta patirtimi pasidalinti. Vaikai turi noro mokytis ir tobulėti, tačiau jų niekas nepaskatina ir nepasiūlo jiems iššūkių.

  • Kokius kūrybinius gebėjimus (kūrybingumo įpročius) planuojate ugdyti projekto metu ir kodėl;

Atkaklumas ir nuosekli praktika, bendradarbiavimas.  Vaikai gabūs ir stokoja iššūkių. Norisi, kad mokytojai juose pamatytų ne  „inteligentiškus chamus“, o vaikus, kurie trokšta daugiau, nei parašyta mokyklos vadovėliuose. Pagrindinis darbas būtų orientuotas į darbą su mokytojais ir ugdymo turinio pateikimą. Naujų būdų ir metodų mokytojo darbe ieškojimas, bendradarbiavimo tarp mokytojų skatinimas.

 

Projekte dalyvaujantys mokytojai:

 

Virginija Urbanavičienė

Laimutė Ronkaitienė 

Irmantas Viščiūnas

Inga Rutienė

Irena Kondrotienė 

Jūratė Jurkuvienė 

Liuda Vyšniauskienė

 

Projektas ,,Kūrybinės partnerystės" įsibėgėja...

    Nuo 2013 metų lapkričio mėnesio mūsų gimnazija dalyvauja projekte ,,Kūrybinės partnerystės" kaip ,,Tyrinėjanti mokykla". Iš viso jau surengtos šešios sesijos su kūrybos agentu Algirdu Sabaliausku ir baigtas planavimo darbas – ištirta, kad projekte dalyvaujanti II c klasė yra gana aukšto pažangumo ir motyvacijos, turi gerus įgūdžius dirbti bendradarbiaujant, tad siūlytina susitelkti į    mokslinį –  tiriamąjį  darbą. Manoma, kad  eksperimentai su mokslo srities atstovu mokykloje gali padėti įvesti diskusijas, ugdyti kritiškesnį mąstymą, o projekte dalyvaujančios klasės mokiniams padėti pajusti tiksliųjų  mokslų mokymosi džiaugsmą, mėgavimąsi pačiu darbo procesu, o ne tik jo rezultatu.    

    Prieš Naujuosius metus projekto dalyvius pasiekė džiugi žinia, kad paskirtas kūrybinis praktikas – tai Jelena Tamulienė, Vilniaus universiteto Teorinės Fizikos  ir Astronomijos Instituto    Atomo teorijos skyriaus     vyr. mokslo darbuotoja.    Taigi sausio pabaigoje prasidės įdomi praktinė veikla.

   Pagrindinė projekte dalyvaujančių mokytojų grupė: Nijolė Mlinkauskienė  (chemija), Irena Nomgaudienė (istorija),  Virginija Maksvytienė ir Irmantas Viščiūnas (anglų k.),  Inga Rutienė (informacinės technologijos), tačiau visi gimnazijos mokytojai galės dalyvauti įvairiose projekto veiklose – Mokytojų klubo užsiėmimuose, talkinti atliekant įvairias projekto tiriamąsias bei sklaidos veiklas.

 

II c klasė aktyviais metodais  dirba su kūrybos agentu Algirdu Sabaliausku

 

                     Laimutė Ronkaitienė, projekto ,,Kūrybinės partnerystė“ kuruojanti mokytoja

Kūrybinės partnerystės

 

 

   Gimnazijos II c klasė ir joje dirbantys mokytojai jau pradėjo veiklą projekte ,,Kūrybinės partnerystės" kaip ,,Pokyčių mokykla". Lietuvoje minėto projekto įgyvendinimo pradžia -   2011 m. liepos mėnuo, o pabaiga -   2015 m.sausio mėn. Šis projektas - tai mokyklų (mokinių, mokytojų, tėvų) bendradarbiavimas siekiant kūrybiško mokymosi bei ugdymo praktikos pokyčių. Projekte dalyvaujančios mokyklos siekia kurti tyrinėjimu pagrįstą mokymąsi. Nors kaip pagrindiniai projekto dalyviai pasirinkta viena gimnazijos klasė (II c), tačiau jame dalyvauja visa gimnazijos bendruomenė (administracija, mokytojai, mokinių tėvai). Planavimo etape bus atliktas kūrybiškos mokyklos raidos modelio (KMRM) įsivertinimas. Jo tikslas - išsiskirti 2 - 3 tobulintinas ugdymo sritis ir 2 - 5 prioritetines pasirinktų sričių temas, kurios ir taps tyrinėjimo objektu.
        Lapkričio 7 d. mokykloje lankėsi KP kūrybos agentas Algirdas Sabaliauskas. Jis susipažino su klase, stebėjo II c klasėje istorijos (mokyt. I. Nomgaudienė), anglų k. (mokyt. V. Maksvytienė ir I. Viščiūnas), lietuvių k. (mokyt. L. Ronkaitienė) pamokas. Po pamokų kūrybos agentas porą valandų bendravo su klasės mokiniais, o po šio susitiko -  su II c  klasėje dirbančiais mokytojais. Pokalbio  su mokytojais ir mokyklos administracija metu buvo aptartos Mokytojų klubo steigimo galimybės ir praktinė nauda.
 Pirmųjų susitikimų su kūrybos agentu tikslas - išrutuliuoti aktualiausią klasės problemą, numatyti mokomuosius dalykus, kuriuos integruojant bus kuriamas produktas talkinant kūrybos praktikui. Šio produkto kūrimo procese mokiniams ir mokytojams bus sudarytos galimybės kūrybiškai spręsti pasirinktą problemą, bendrauti, bendradarbiauti, atrasti kūrybos džiaugsmą dirbant su profesionaliu praktiku - ne mokytoju. Į veiklą bus įtraukiami ir II c klasės tėveliai. Susitikimas su tėvais ir pirmasis Mokytojų klubo užsiėmimas numatomas 11 - 20. Iki gruodžio pabaigos turėtų būti baigtas veiklų planavimas, o nuo sausio mėnesio iki birželio mėn. vyks sumanymo įgyvendinimo ir vertinimo etapai.
        Projektas turi savo internetinį puslapį, kuriame galima rasti daug įdomios informacijos ir apie patį projektą, ir apie jame dalyvavusias ir dalyvaujančias mokyklas (www.kurybines partnerystes.lt), be to, kiekviena projekte dalyvaujanti mokykla (taigi ir mūsų gimnazija) turi savo internetinį puslapį ir Facebook. Taigi mūsų laukia įdomus kūrybinis darbas, bendravimas, bendradarbiavimas ne tik realioje erdvėje, bet ir virtualiai.