Ugdymas karjerai

 

Ugdymo karjerai koordinatoriai:

 

Kristina Petrulevičiūtė ( 107/209 kab.) – vokiečių kalbos mokytoja, karjeros konsultantė

Danutė Kazlauskienė – pavaduotoja ugdymui 

 

Ugdymo karjerai tikslas:

 

Sudaryti sąlygas mokiniams ugdytis karjeros kompetencijas, būtinas sėkmingam mokymosi krypties ir profesijos pasirinkimui, tolesnei profesinei raidai bei mokymuisi visą gyvenimą.

 

Ugdymo karjerai uždaviniai:

 

 Siekiama, kad mokiniai:

  •          pažintų karjerai svarbias asmenybės charakteristikas, socialinę aplinką ir socialinių vaidmenų įvairovę;
  •          rastų ir efektyviai naudotų karjeros informaciją bei pasinaudotų mokymosi visą gyvenimą galimybėmis;
  •          remdamiesi asmenine ateities vizija, keltų karjeros tikslus, sudarytų ir nuolat atnaujintų karjeros planą;
  •           mokymosi ir laisvalaikio veiklose taikytų ir tobulintų karjerai svarbiausias bendrąsias kompetencijas;
  •          būtų pasirengę sėkmingai pereiti į kitą karjeros (mokymosi ar darbo) aplinką ir joje įsitvirtinti.

 


Dėl individualių konsultacijų ugdymo karjerai klausimais mokiniai, jų tėvai ir mokytojai  gali kreiptis į Kristiną Petrulevičiūtę ( 211/214 kab.) –karjeros konsultantę, vokiečių kalbos mokytoją.

 

 

 Naudingos nuorodos:

 

Lietuvos aukštųjų mokyklų bendrojo priėmimo tvarka, konkursinio balo skaičiuoklė, ankstesnių metų konkursiniai balai skelbiami:  www.lamabpo.lt 

Informacija apie profesijas, kvalifikacijas, profesines ir aukštąsias mokyklas, mokymo ir studijų programas – Atviros informavimo, konsultavimo ir orientavimo sistemos (AIKOS) interneto svetainėje:  www.aikos.smm.lt

Su brandos egzaminų laikymo tvarka ir pavyzdžiais galima susipažinti Nacionalinio egzaminų centro interneto svetainėje: www.egzaminai.lt 

Elektroninį leidinį abiturientams rasite: http://www.tinklas.lt/kur-studijuoti

Studijų kokybės vertinimo centras skelbia duomenis apie vertintas visų Lietuvos aukštųjų mokyklų studijų programas, jų akreditaciją:  www.skvc.lt 

 Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministerijos internetinė svetainė: www.smm.lt 

Susipažinti su karjeros planavimo žingsniais, profesijomis ir atlikti įvairius testus galima internetinėje svetainėje: www.euroguidance.lt 

Informaciją apie projektą „Ugdymo karjerai ir stebėsenos modelių sukūrimas ir plėtra bendrajame lavinime ir profesiniame mokyme“ ir ugdymą karjerai rasite internetinėje svetainėje:  www.mukis.lt

Informaciją apie darbo rinkos tendencijas ir prognozes, įsidarbinimo galimybių barometrą, teikiamas paslaugas rasite Lietuvos darbo biržos Jaunimo darbo centro svetainėje:

www.ldb.lt/jaunimui

Informaciją apie lengvatines paskolas ir socialines stipendijas teikia Valstybinis studijų fondas:  www.vsf.lt

 Daugiau informacijos apie mokinių ugdymą karjerai – internetinėje svetainėje www.mukis.lt