„Sveika mokykla“

 

 

Ugdymas(is) nuotoliniu būdu

 

Rekomendacijos pedagogams, mokiniams ir jų tėvams

 

Psichologo-psichoterapeuto Evaldo Karmazos rekomendacijos tėvams kaip reaguoti į esamą situaciją ir tinkamai padėti vaikams mokytis karantino metu.

 „Nuotolinis mokymas. Kaip išgyventi tėvams?“

https://www.egu.lt/mokymas/nuotolinis-mokymas-kaip-isgyventi-tevams-2541.html#203530

Konsultacija mokiniams ir mokytojams technologijų naudojimo klausimais

 

   Karantino laikotarpiu mokinius ir mokytojus technologijų naudojimo klausimais konsultuos gimnazijos technikos inžinierius Aurelijus Pitrėnas.

Kreiptis el. pašto adresu: auris@epastas.lt 

 

SKUODO PRANCIŠKAUS ŽADEIKIO GIMNAZIJA 

 

 PASIRUOŠIMAS NUOTOLINIAM MOKYMUI

II ETAPAS

I. Atlikta mokytojų ir mokinių apklausa siekiant nustatyti darbo/ mokymosi nuotoliniu būdu galimybes. Atsižvelgiant į apklausos rezultatus siekiama suteikti pagalbą tiems, kurių mokymosi nuotoliniu būdu galimybės yra ribotos.

II.  Atlikta mokytojų apklausa dėl pasiruošimo dirbti nuotoliniu nustatyta, kad:

1. Dauguma pageidauja dirbti su EDUKA, GOOGLE programa, MOODLE (tiksliųjų mokslų grupė). Nuotoliniam mokymui(-si)taip pat bus naudojamasi EDUKA dienyno galimybėmis.

2. Dauguma mokytojų aktyviai ruošiasi nuotoliniam darbui .Dalyvauja Vebinaruose, mokytojai, kurie nesuspėjo prisijungti, tai planuoja padaryti artimiausiu metu.

3. Atliktas mokytojų poreikių dirbant nuotoliniu būdu tyrimas ir nustatyti prioritetai.

III. Tolimesni pasiruošimo nuotoliniam mokymui(-si) planai:

   Atsižvelgiant į aukščiau pateiktas įžvalgas kiekvienas mokytojas pagal savo poreikius ir kompetencijas ruošiasi nuotoliniam mokymui.

 •  Rengiamas nuotolinio mokymo(-si) aprašas. Jis bus rengiamas keturiais etapais:
 • kovo 18–20 d. rengiamas dokumento projektas;
 • kovo 20–23 d. pirminis jo svarstymas;
 •  kovo23–24 d. į projekto svarstymą planuojama įtraukti platesnę bendruomenę;
 • kovo 25–26 d. aprašas baigiamas rengti. Informacija apie mokymąsi nuotoliniu būdu teikiama visai mokyklos bendruomenei.

 

PASIRUOŠIMAS NUOTOLINIO MOKYMO PROCESUI GIMNAZIJOJE

I ETAPAS

 

   2020 m. kovo 16-27 d. moksleivių atostogų metu gimnazijos mokytojai ruošiasi darbui nuotoliniu būdu. Dalyvauja Vebinaruose, dalijasi asmenine nuotolinio mokymosi patirtimi, ruošia metodinę medžiagą. Kiekvienas mokytojas informuoja gimnazijos administraciją apie atliktas veiklas.

 

   2020 m. kovo 16-18 d. atliekamas tyrimas mokinių mokymosi ir mokytojų darbo nuotoliniu būdu poreikiams nustatyti. Informaciją apie mokinių galimybes mokytis nuotoliniu būdu surenka klasių vadovai, ją apibendrintą ir teikia administracijai. Administracija ir gimnazijos kompiuterininkas, technikos inžinierius kiekvienu atveju individualiai sprendžia, kokios pagalbos priemonės reikalingos ir kaip jas suteikti. Į pagalbą, sprendžiant šią problemą, planuojama pasikviesti mokinių tėvelius.

 

   2020 m. kovo 18-23 d. vadovaujantis LR Švietimo, mokslo ir sporto ministro 2020 m. kovo 16 d. Nr. V-372 įsakymu „Dėl rekomendacijų dėl ugdymo proceso organizavimo nuotoliniu būdu“ planuojama parengti gimnazijos nuotolinio mokymo ir mokymosi tvarkas. Su jomis bus supažindinti mokiniai ir tėveliai per elektroninį dienyną.

 

   2020 m. kovo 16-27 d. IV klasių mokiniams jau sudarytos galimybės atlikti papildomas užduotis kursui pagilinti, pasiruošti egzaminams. Jie nemokamai gali naudotis www.egzaminatorius.lt užduotimis, konspektais. Dalis mokytojų šių klasių mokiniams jau skiria užduotis naudodamiesi www.eduka.lt 

 

Informuojame, kad pradėjus įgyvendinti mokymą nuotoliniu būdu planuojama:

 • · Tęsti mokymą pagal parengtus ilgalaikius planus juos pritaikant pasikeitusiam ugdymo proceso kontekstui.
 • · Baigiantis šioms atostogoms informaciją apie mokymą(-si) mokiniai gaus elektroninio dienyno žinute. Jose bus nuorodos apie naudojamas mokymo platformas ir kita būtina informacija ugdymo procesui tęsti.

   Aktualiausia informacija bus nuolat naujinama ir skelbiama gimnazijos internetinėje svetainėje, siunčiama elektroninio dienyno pranešimais.

 

   Jei kyla klausimų, prašome elektroninio dienyno žinutėmis ar telefonu kreiptis į klasių vadovus, dalykų mokytojus. Nuotolinio mokymo procesą gimnazijoje planuoja ir įgyvendina gimnazijos administracija.

Su gimnazijos administracija galite susisiekti:

Telefonu–8-440-73251 (gimnazijos raštinė)

El.paštai:

direktorės pavaduotoja, laikinai einanti direktoriaus pareigas:

danute.kazlauskiene.zadeikis@gmail.com

direktorės pavaduotoja ugdymui

rasa.pavaduotoja@gmail.com  

Raštinė

gimnazija.zadeikis@gmail.com 

  

Atmintinė švietimo visuomenei dėl koronaviruso

   

  Visa aktualiausia informacija – naujausi švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymai, susiję su koronaviruso sukeltomis aplinkybėmis, atsakymai į dažniausiai užduodamus klausimus, bendros sveikatos specialistų rekomendacijos, naudingos nuorodos – skelbiama Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos interneto puslapio specialiame skyrelyje https://www.smm.lt/web/lt/del-koronavirusoČia rasite ir siunčiamos atmintinės versiją, pateiktą kiekvienai auditorijai atskiromis nuorodomis.

   Kadangi tiek tarptautinė, tiek nacionalinė situacija nuolat kinta, bus priimami ir nauji sprendimai. Todėl prašome reguliariai sekti oficialiose Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos ir Sveikatos apsaugos ministerijos svetainėse pateiktą aktualiausią informaciją, skleisti savomis priemonėmis. 

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO, MOKSLO IR SPORTO MINISTRAS

ĮSAKYMAS

DĖL ŠVIETIMO, MOKSLO IR SPORTO MINISTRO 2019 M. BALANDŽIO 15 D. ĮSAKYMO NR. V-417 „DĖL 2019–2020 IR 2020–2021 MOKSLO METŲ PAGRINDINIO IR VIDURINIO UGDYMO PROGRAMŲ BENDRŲJŲ UGDYMO PLANŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

                      P a k e i č i u  2019–2020 ir 2020–2021 mokslo metų pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų bendrųjų ugdymo planų, patvirtintų Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2019 m. balandžio 15 d. įsakymu Nr. V-417 „Dėl 2019–2020 ir 2020–2021 mokslo metų pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų bendrųjų ugdymo planų patvirtinimo“, 7.1.3 papunktį ir jį išdėstau taip:

„7.1.3. Ugdymo proceso metu skiriamos atostogos: 

Atostogos

Data

Rudens atostogos

2019 m. spalio 28 d. – spalio 31 d.

Žiemos (Kalėdų) atostogos

2019 m. gruodžio 23 d. – 2020 m. sausio 3 d.

Žiemos atostogos

2020 m. vasario 17 d. – vasario 21 d.

Pavasario (Velykų) atostogos

2020 m. kovo 16 d. – kovo 27 d.“ 

 

Švietimo, mokslo ir sporto ministras

Algirdas Monkevičius

 

Išrašas  

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

PASITARIMO

PROTOKOLAS 

2020 m. kovo 12  d. Nr. 12 

Dėl situacijos, susijusios su koronavirusu

 

 1. Pritarti Vyriausybės ekstremalių situacijų komisijos sprendimui dėl 2 lygio civilinės saugos sistemos parengties paskelbimo ir pasitarime patikslintiems pasiūlymams dėl prevencinių priemonių, susijusių su koronaviruso (COVID-19) plitimu:

1.1.Dėl renginių draudimo nuo 2020 m. kovo 13 d. iki kovo 27 d.:

1.1.1.Nuo 2020 m. kovo 13 d. 7.00 val. uždrausti visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje visus tiek atvirose, tiek uždarose erdvėse organizuojamus sporto, kultūros, laisvalaikio, pramogų bei kitus renginius.

1.1.2. Atvirose erdvėse leisti organizuoti tik tokius renginius, kuriuose dalyvauja ne daugiau kaip 100 asmenų ir kuriuose galima užtikrinti ypatingas apsaugos sąlygas: atstumas tarp dalyvių – ne mažesnis kaip 1 metras, renginys skirtas ne rizikos grupės (vyresnio amžiaus ar segantiems lėtinėmis ligomis) žmonėms, užtikrinta rankų dezinfekcijos ir rankų higienos galimybė.

1.1.3. Profesionalūs sporto renginiai gali būti organizuojami tik be žiūrovų.

1.2. Dėl kultūros, laisvalaikio, sporto įstaigų veiklos ribojimo nuo 2020 m. kovo 13 d. iki kovo 27 d.:

1.2.1.Draudžiamas kultūros, laisvalaikio, pramogų, sporto įstaigų lankymas ir šių įstaigų veikla, išskyrus asmenų aptarnavimą nuotoliniu būdu.

1.2.2.Iki 2020 m. kovo 27 d. draudžiama veikla vaikų, žmonių su negalia ir pagyvenusių žmonių dienos ir užimtumo dienos centruose.

1.3. Dėl ugdymo proceso stabdymo:

1.3.1.Nuo 2020 m. kovo 13 d. rekomenduojama, o nuo kovo 16 d. iki kovo
27 d. privaloma stabdyti ugdymo ir vaikų priežiūros procesą bei švietimo veiklą visose švietimo įstaigose, dienos ir užimtumo centruose, rekomenduojant pasinaudoti mokinių atostogomis ir pasiruošiant taikyti ugdymo procesą nuotoliniu būdu.

1.3.2.Savivaldybės privalo užtikrinti vaikų priežiūrą išimtiniais atvejais įstaigose, jeigu to neįmanoma įgyvendinti namuose.

1.3.3. Rekomenduoti darbdaviams užtikrinti galimybes tėvams, auginantiems vaikus, dirbti nuotoliniu būdu. Jeigu tokios galimybės nėra, nedarbingumo pažymėjimai išduodami tokia pat tvarka, kaip įtariant kontaktą su infekuotu asmeniu. Sudaryti galimybę tėvams kreiptis dėl ligos išmokos atgaline data, o sudarius teisines prielaidas – gauti dalinio nedarbo išmoką.

1.4.Dėl rekomendacijos nevykti į užsienio šalis ir draudimo nevykti į ypatingos rizikos šalis, patvirtintas valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo sprendimu:

1.4.1.Nuo 2020 m. kovo 13 d. uždrausti Lietuvos Respublikos piliečiams išvykti į ypatingos rizikos šalis, patvirtintas valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo sprendimu (Italija, Prancūzija, Vokietija, Ispanija, Kinija, Honkongas, Iranas, Pietų Korėja, Singapūras, Japonija).

Rekomenduoti visiems Lietuvos Respublikos piliečiams nutraukti ir atidėti visas keliones ir iki 2020 m. balandžio 14 d. nevykti į visas užsienio valstybes.

1.5.Dėl Lietuvos Respublikos piliečių pargabenimo iš viruso paveiktų rizikos šalių:

1.5.1.Įpareigoti Užsienio reikalų ministeriją ir Susisiekimo ministeriją pasirūpinti Lietuvos Respublikos piliečių pargabenimu į Lietuvą iš šalių, patvirtintų valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo sprendimu.

1.6.Dėl papildomų ribojimų taikymo vykstant sausumos, vandens ir geležinkelio keliais:

1.6.1.Užtikrinti į Lietuvos Respublikos teritoriją įvažiuojančių keleivinių autobusų, traukinių ir keltų visų keleivių patikrą dėl COVID-19 viruso.

1.6.2.Įvažiuojantiesiems į Lietuvos Respubliką autobusuose, traukiniuose ar keltuose nustačius užsikrėtimo COVID-19 virusu atvejį, užtikrinti visų simptomų neturinčių keleivių saviizoliaciją. Vidaus reikalų sistemos pareigūnai palydi šiuos keleivius iki jų gyvenamosios vietos.

1.7.Dėl skrydžių ribojimo į ypatingos rizikos šalis, patvirtintas valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo sprendimu, ir iš šių šalių:

1.7.1.Nuo 2020 m. kovo 13 d. uždrausti keleivių keliones į ypatingos rizikos šalis, patvirtintas valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo sprendimu (Italija, Prancūzija, Vokietija, Ispanija, Kinija, Honkongas, Iranas, Korėja, Singapūras, Japonija).

1.7.2.Nuo 2020 m. kovo 13 d. uždrausti skrydžius keleiviams vežti iš Lietuvos į Italiją, o nuo 2020 m. kovo 16 d. – ir iš Italijos į Lietuvą .

1.7.3. Nuo 2020 m. kovo 13 d. uždrausti tarptautinį keleivių vežimą keleivinėmis kelių transporto priemonėmis, kai keleiviai vežami iš Lietuvos į Italiją reguliarias, specialiais ir užsakomaisiais (vienkartiniais) reisais.

1.8.Dėl atvykstančių asmenų sustiprintos kontrolės ir privalomos saviizoliacijos:

1.8.1.Visi atvykstantieji oro uostuose turi būti privalomai registruojami ir tikrinami.

1.8.2.Asmenims, parvykusiems iš ypatingos rizikos šalių, patvirtintų valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo sprendimu, privaloma 14 d. saviizoliacija.

1.9.Dėl sanitarinės kontrolės sustiprinimo prie vidinių Europos Sąjungos sienų, pasitelkiant Lietuvos kariuomenės pajėgas:

1.9.1. Sanitarinių informacinių postų skaičių pasienio punktuose padidinti iki
10 vnt.

1.10. Dėl priemonių, siekiant sumažinti CODIV-19 protrūkio neigiamą poveikį ekonomikai ir darbo rinkai, plano parengimo iki kovo 16 d.:

1.10.1. Dėl rekomendacijų Viešųjų pirkimų tarnybai, vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatyme numatyta galimybe, pateikti išaiškinimą dėl viešųjų pirkimų sutarčių sąlygų keitimo (datos nukėlimo) galimybės perkančiosioms organizacijoms, siekiant užtikrinti viešųjų pirkimų sutarčių tęstinį vykdymą tais atvejais, kai suplanuoti renginiai buvo ar bus atšaukti dėl aplinkybių, susijusių su COVID-19.

1.11. Dėl rekomendacijų valstybės ir savivaldybių institucijoms maksimaliai aptarnauti gyventojus nuotoliniu būdu, vengiant tiesioginio kontakto.

 1. Pavesti valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovui
  A. Verygai skubos tvarka užtikrinti šių sprendimų priėmimą, o atsakingoms institucijoms – jų įgyvendinimą. 
 2. Dėl priemonių tęstinumo spręsti atsižvelgiant į COVID-19 plitimo mastą.

Ministras Pirmininkas

Saulius Skvernelis

 

"Tautos tada yra gyvos ir tvirtos, kada jos tiki savimi"

Lietuvos Nepriklausomybės akto signataras Vladas Mironas

 

Mielieji,

 

  drauge su Jumis džiaugiuosi dar viena Lietuvos diena. Šiandien ji – siūlanti sustoti ir prisiminti, jog Nepriklausomybės teko ilgai laukti ir dėl jos kovoti.

   Minime svarbų mūsų šalies įvykį. 1990 metų Kovo 11- oji Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo diena mums įrodė, kad galime būti vieningi ir ryžtingi kovodami už savo laisvę. Visi esame atsakingi už iškovotą Nepriklausomybę, apie kurią svajojo ne viena lietuvių karta.

   Branginkime tai, ko esame pasiekę, gerbkime ir puoselėkime savo tautinį identitetą, jauskime atsakomybę už kalbos, tautiškumo išsaugojimą, didžiuokimės savo valstybe, būkime vieningi dirbdami kilnius darbus, nepaliaukime ir toliau siekti bendrų tikslų, nes kartu mes – stipresni!

  Šiandien džiaugiuosi mūsų indėliu, mūsų mokinių pasiekimais, jų rezultatais olimpiadose, konkursuose, varžybose, visuose kasdieniuose darbuose. Pasiekti šių puikių rezultatų jiems padeda mūsų gimnazijos mokytojai, šaunūs savo dalyko žinovai. Mokytojai, mokiniai prisidedate prie mūsų gimnazijos garsinimo, prie Lietuvos ateities, prie Valstybės kūrimo, o Valstybė esame mes visi.

Sėkmės bendruose siekiuose ir darbuose!

Nuoširdžiai sveikinu su Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo diena!

 

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui,                                                              Danutė Kazlauskienė

laikinai einanti direktoriaus pareigas

 

MŪSŲ GIMNAZISTAI  - RESPUBLIKINĖJE OLIMPIADOJE IR REGIONINIAME KONKURSE...

 

  Kovo 6 - 7 dienomis Druskininkuose vyko respublikinė lietuvių kalbos ir  literatūros olimpiada, kurioje 9 - 10 klasių grupėje Skuodo rajonui atstovavo I c klasės gimnazistė Vakarė Andriekutė

 

  Kovo 7 dieną Kretngoje vyko regioninis Lietuvos moksleivių Meninio skaitymo konkursas, kuriame mūsų mokinys DOMANTAS MAŽRIMAS (III a kl.) 9 - 12 klasių grupėje užėmė I - ą vietą.

 

Sveikiname DOMANTĄ ir linkime jam sėkmės respublikiniame šio konkurso etape...

SKUODO PRANCIŠKAUS ŽADEIKIO GIMNAZIJA

  

 NETRADICINĖ PILIETIŠKUMO DIENA „PRO LAISVĖS LANGUS“,

SKIRTA LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS ATKŪRIMO 30-MEČIUI

 

8.00 val.  I pamoka pagal tvarkaraštį

8.00 val. radijo laida. Skaitomas Atkūrimo aktas

8.55 val. II pamoka pagal tvarkaraštį

9.50 val. III pamoka pagal tvarkaraštį

Skaitymo pamoka  „Tik laisvi užaugam dideli“

10.55 val. IV pamoka

 Istorijos – pilietiškumo pamoka „Lietuva eina laisvės keliu“

Klasė

Mokytojas

Moderatorius,

Svečias

Susitikimo vieta

4 a b c

R.Laukineitienė

I.Viščiūnas

L.Vyšniauskienė

Moderatorius

 Irena Nomgaudienė

Svečias

Dalia Zabitienė

Aktų salė

 

3 a b c

M. Griščenkovienė

J. Lukienė

R.Valbasienė

2 a  c

D.Butkienė

D.Markauskienė

Moderatorius 

D.Markauskienė

Svečias

Evaldas Razgus

203/204

 

 2 b d

L.Vainorienė

J.Kubilienė

Moderatorius

Laima Vainorienė

Svečias

 Rimantas Eidėjus

Skaitykla

1 a b c

D.Valbasas

B.Tamošauskienė

I.Kondrotienė

Moderatorius

Irena Kondrotienė

Svečias

Jonas Grušas

201 kabinetas

12.10 val. V  pamoka pagal tvarkaraštį

13.05 val.  VI  pamoka pagal tvarkaraštį

14.00 val. VII  pamoka pagal tvarkaraštį  (kabinetuose)

Šventinis minėjimas  „Pro Laisvės langus“  .(aktų salė)

   

 

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui                                                                  Danutė Kazlauskienė

SUSTOJU! PAGALVOJU! VEIKIU!

Pasakyk man ir aš pamiršiu, parodyk man ir aš prisiminsiu, leisk man padaryti pačiam ir aš išmoksiu

(kinų patarlė)

                     

   Gimnazijoje nuo š. m. lapkričio  5 d. įgyvendinama vaiko emocijų išraiškos kontrolės (VEIK) prevencinė programa.  Tai akredituota Šeimos santykių instituto  programa, ugdanti mokyklos bendruomenės bendravimo kultūrą ir vaikų emocines, socialines kompetencijas.

VEIK programa mokinius moko:

- atpažinti, valdyti ir tinkamai reikšti savo jausmus;

- bendrauti ir teikti pozityvų grįžtamąjį ryšį;

- bendravimo įgūdžių (pvz., tinkamai išsakyti ir priimti kritiką);

-  atpažinti ir valdyti stiprius nemalonius jausmus (pvz., pyktį);

- keisti nuostatas ir priimti brandesnius moralinius sprendimus kasdienėse situacijose;

 - suprasti savo elgesio pasekmes ir tinkamo elgesio naudą.

   

   VEIK prevencinė programa išsiskiria aiškia struktūra bei įdomiomis ir patraukliomis mokiniams veiklomis. Įgūdžių mokymasis – tai nėra tik mokinių supažindinimas su socialiniais, emocijų išraiškos ir kitais įgūdžiais. Įgūdžio mokoma tol, kol jis tampa mokinio kasdieninio elgesio dalimi. Šis metodas sukonstruotas taip, jog mokiniai  užsiėmimų  metu  įgytą  patirtį galėtų  pritaikyti savo  kasdienėje  aplinkoje.          

  Šios programos vadovų mokymuose dalyvavo ir užsiėmimus veda socialinė pedagogė Ingrida Momkienė ir mokytoja Rita Laukineitienė. Užsiėmimuose dalyvauja 1-2 klasių gimnazistai, programos trukmė – 33 užsiėmimai.

 

VEIK grupės vadovės Ingrida Ir Rita

Sporto olimpiada

 
   Kovo 3 d. gimnazijoje vyko Skuodo rajono mokinių sporto Olimpiados merginų tinklinio varžybos. 
   Mūsų gimnazijos merginų komanda iškovojo I-ąją vietą.
Sveikiname nugalėtojas:
 
Rasą Šimkutę             I c
Šarūnę Valickaitę        I b
Ugnę Šimkutę             IV c
Vestą Narkutę             II b
Kamilę Puidokaitę       II b
Viktoriją Ringytę          II b
Irūnę Butkutę               III c
Justę Giedraitę            II a
Viktoriją Dapšauskaitę II a

KĄ REIKĖTŲ ŽINOTI APIE KORONAVIRUSĄ

 

   Koronavirusai – tai didelė grupė virusų, kurie gali sukelti įvairias ligas. Dažniausiai koronavirusai sukelia lengvas ar net besimptomes infekcijas, tačiau gali sukelti ir sunkias kvėpavimo takų infekcijasNaujajam koronavirusui būdingi į gripą panašūs simptomai: karščiavimas, kosulys, dusulys ir kiti kvėpavimo sutrikimai. Sunkesniais atvejais naujasis koronavirusas sukelia plaučių uždegimą, sunkų ūmų respiracinį sindromą, inkstų nepakankamumą ar mirtį.

   Asmenys ( tarp jų ir vaikai), kurie grįžo iš Kinijos ir Šiaurės Italijos (Lombardijos, Veneto, Pjemonto ir Emilijos-Romanijos regiono) 14 dienų nuo paskutinės buvimo minėtose šalyse dienos turėtų likti namuose ir stebėti savo sveikatą. Pajutus į gripą panašius simptomus, nedelsiant skambinti – 112. Šiame regione keliavę asmenys turi užpildyti anketą ir sekti rekomendacijas šioje nuorodoje: http://nvsc.lrv.lt/COVID-19 .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lietuvių kalbos dienų renginių planas:

 

Eil. Nr.

Renginio pavadinimas

Data

1.

 

Atviros skaitymo pamokos. Visa mokykla skaito ( klasėje ir  netradicinėje aplinkoje)

Nuo 2020-02-17

iki 03-12

2.

„Raštingiausio moksleivio“ konkursas

2020 – 02 - 14

3.

Šventinis koncertas „Pamilkim savo šalį iš naujo“.

2020 – 02 - 16

4.

Akcija „Kalbėk taisyklingai“( bus demonstruojami mokinių sukurti filmukai, surinktos frazės).

2020 – 02 -17 – 03 -12

5.

Spaudinių paroda apie lietuvių kalbą ir raštiją.

2020 – 02 -13 – 03 -16

6.

Instaliacijos „Dovana gimtajai kalbai“ pristatymas - flashmobas arba kalbininkų vadinamas sąspietis. (Instaliacijoje bus  pateiktos gražiausios lietuvių poetų eilėraščių apie kalbą ištraukos).

2020 – 03 - 10

7.

„Pro Laisvės langus“, iliustruotų kūrinių paroda.

nuo 2020 – 02 -17

8.

Gimtosios kalbos diena

2020-02-21

9

Užgavėnės

2020-02-25

10.

Netradicinė diena, skirta Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo trisdešimtmečiui

2020-03-10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Direktorės pavaduotoja ugdymui                                                                                                          

Danutė Kazlauskienė

 

Gimnazijos lietuvių kalbos metodinės grupės pirmininkė

Jūratė Jurkuvienė

 

Gimnazijos bibliotekos vedėja  

Danutė Pakulienė

 

 

Rengėjai: Pranciškaus Žadeikio gimnazijos lietuvių kalbos metodinė grupė, biblioteka, gimnazijos dailės meno studijos mokiniai, gimnazijos bendruomenė.

Sveikiname  I pusmetį baigusius aukščiausiais įvertinimais

 • Taurinskaitė Viktorija, Ic klasė. Vidurkis - 10
 • Kazenkovas Simas, IIIa klasė. Vidurkis - 10
 • Mažrimas Domantas, IIIa klasė. Vidurkis - 10
 • Pudžmys Tautvydas, IIb klasė. Vidurkis - 9,88
 • Viršilaitė Aistė, Ia klasė. Vidurkis - 9,75
 • Kubilius Marius, IId klasė. Vidurkis - 9,75
 • Popovas Ugnius ,II d klasė. Vidurkis - 9,75
 • Sėlenytė Milda , IVb klasė. Vidurkis - 9,7
 • Liuterytė Agnė, II a klasė. Vidurkis - 9,69
 • Drungilaitė Gintarė, II d klasė. Vidurkis - 9,69
 • Andriekutė Vakarė,  Ic klasė. Vidurkis - 9,69
 • Sakalauskas Lukas, Ia klasė. Vidurkis - 9,62
 • Simutytė Ugnė, IIIa klasė. Vidurkis - 9,5
 • Jackevičiūtė Rugilė, IVc klasė. Vidurkis - 9,33
 • Dargis Martynas, IIIb klasė. Vidurkis - 9,33

MENINIO SKAITYMO KONKURSAS

 

Sausio 29 dieną Skuodo muziejuje vyko MENINIO SKAITYMO KONKURSO rajono etapas.

Mūsų gimnazijai konkure atstovavo 9 skaitovai:

 

Vakarė Andriekutė (I c) (mokytoja L. Ronkaitienė),

Aurelija Reliugaitė (I a) (mokytoja Jūratė Jurkuvienė),

Rokas Duoniela (I c) (mokytoja L. Ronkaitienė),

Marius Kubilius (II d) (mokytoja L. Ronkaitienė),

Inesa Barusaitė (II b) (mokytoja  Daiva Butkienė)

Greta Kaupaitė (III a) (mokytoja L. Ronkaitienė),

Domantas Mažrimas (III a) (mokytoja L. Ronkaitienė),

Skirmantas Danius (III a) (mokytoja L. Ronkaitienė),

Deividas Raišuotis (IV b) (mokytoja Daiva Butkienė).

 

Skaitovus vertino autoritetinga komisija:

 

Pirmininkė  — doc. dr. Danutė Vaigauskaitė, Lietuvos muzikos ir teatro akademijos Klaipėdos fakulteto Teatro katedros vedėja;

 

Nariai: Aldona Jasienė, Skuodo rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė; Vilija Vaserytė – Vyšniauskienė, Skuodo amatų ir paslaugų mokyklos lietuvių kalbos ir litertūros mokytoja metodininkė.

 

 

Džiaugiamės gimnazistų sėkme — 9 - 12 klasių grupėje prizines vietas pelnė šie skaitovai:

 

Rokas Duoniela (I c) - III vieta; 

Marius Kubilius (II d) - III vieta;

Skirmantas Danius (III a) - III vieta.

 

II - os vietos skirtos 

 

  Aurelijai Reliugaitei (I a) ir  Gretai Kaupaitei (III a).

 

PIRMA VIETA ir garbė atstovauti Skuodo rajonui REGIONINIAME MENINIO SKAITYMO KONKURSO ETAPE atiteko Domantui Mažrimui (III a). 

SVEIKINAME Domantą ir linkime sėkmės kovo 7 dieną... 

 Įdomios veiklos su komanda „Oranžiniai“

      
  Sausio 24-25 d.(penktadienį ir šeštadienį) mūsų gimnazijoje dirbs šauni Kauno ir Vilniaus universitetų gamtos mokslų studentų komanda „Oranžiniai“.
 Šios komandos nariai organizuoja respublikines fizikos, matematikos, chemijos, biologijos, informatikos olimpiadas ir moko gimnazistus nuotoliniu būdu.
      Penktadienį per 2-ą ir 3-ią pamoką pakviesti mokiniai dalyvaus eksperimentuose.
 301kab.- chemijos-biologijos,
 101kab.- fizikos.
Po 5-ių pamokų vyks eksperimentai lauke.
 
  Šeštadienį nuo 11 val. įdomios biologijos paskaitos ir pokalbis apie studijas 101 kabinete.

Džiaugiamės mokinių rezultatais

 

  Sausio 20 dieną P. Žadeikio gimnazijoje vyko Lietuvos mokinių (9-10 kl.) anglų kalbos olimpiados mokyklinis turas. Dalyvavo 20 gimnazistų. Į rajono etapą atrinkta 8 mokiniai.

  Sausio 23 dieną, įvyko Lietuvos mokinių (9-10 kl.) anglų kalbos olimpiados rajoninis turas.

Sveikiname gimnazistus, laimėjusius prizines vietas:

 I vieta – Rokas Tirunas 2c klasė

III vieta – Audrius Būta 1b klasė

Matematikos olimpiada

 

   Sausio 20 dieną Pr. Žadeikio gimnazijoje vyko Lietuvos mokinių (9 – 12 kl.) matematikos olimpiados rajono etapas. Ši olimpiada – 69 – oji. Džiaugiamės mūsų gimnazijos mokinių pasiekimais. Sveikiname gimnazistus, laimėjusius prizines vietas:

 • Ugnę Genčaitę I b g. klasė –  III v.,
 •  Tautvydą Pudžmį II b g. klasė – I v.,
 • Gintarę Drungilaitę II d g. klasė – III v.,
 • Skirmantą Danių III a g. klasė – I v.,
 • Domantą Mažrimą III a g. klasė – III v.,
 • Andrių Jokšą IV b g. klasė –  II v.,
 •  Mildą Sėlenytę IV b g. klasė – III v..

Sveikiname ir mokinius paruošusius mokytojus: M. Griščenkovienę, J. Lukienę, R. Valbasienę, L. Vainorienę.

Kas kitas, jei ne mes... Kada, jei ne šiandien!

 

Vasario 19 d. 18.00 val.  dokumentinis filmas „Partizanas“ bus rodomas Skuodo kultūros centre.

Filme pasakojama unikalią Prisikėlimo apygardos vado Juozo Paliūno-Ryto kovų istoriją. Nuvargintas okupacijos jis aukoja asmeninį gyvenimą, palieka šeimą ir pasitraukia į mišką lemtingam mūšiui dėl Lietuvos laisvės. Geriausiu draugu jis renkasi šautuvą, kurį švelniai vadina „mašinka“. Besąlygiškas paklusnumas vadui, noras mokytis, drąsa ir kantrybė iš paprasto kaimo ūkininko suformuoja vieną aktyviausių pasipriešinimo kovų vadų, kuris iki paskutinės gyvenimo akimirkos tikėjo laisva Lietuva ir tarsi testamentą mums užrašė: „Atiduok Tėvynei, ką privalai“. 

Esant mokinių grupėms  galime surengti specialus filmo seansus pamokų metu mokykloje ar kultūros centre.

Laiške prisegame filmo afišą, nuotraukas, aprašymą bei nuorodą į treilerį.

Filmo anonsas: https://www.youtube.com/watch?v=lWvFP7OTp1o

„Atsakomybė ir verslumas planuojant karjerą‘‘

Sausio 14 dieną gimnazistai aktyviai dalyvavo paskaitoje „Atsakomybė ir verslumas planuojant karjerą“

Lietuvių kalbos olimpiada

 

      Sausio 21 dieną Ylakių gimnazijoje vyko rajoninė 9-10 ir 11-12 klasių moksleivių lietuvių kalbos olimpiada. Joje mūsų gimnazijai atstovavo I klasių gimnazistai Lukas Sakalauskas, Aistė Viršilaitė, Gabrielė Šmitaitė ir Vakarė Andriekutė, II klasių gimnazistai Tautvydas Pudžmys, Laura Palčiauskaitė, Ema Dvarionaitė ir Gintarė Drungilaitė, III klasių gimnazistai Ugnė Simutytė ir Domantas Mažrimas, IV klasių gimnazistės Iveta Girdžiūnaitė ir Emilė Milinskaitė. Sveikiname I vietos laimėtoją Ic kl. mokinę Vakarę Andriekutę (mokytoja Laimutė Ronkaitienė), II vietos laimėtojus IIb kl. mokinį Tautvydą Pudžmį (mokytoja Daiva Butkienė) ir IIIa kl. mokinį Domantą Mažrimą (mokytojaLaimutė Ronkaitienė) bei III vietos laimėtoją IVa kl.mokinę Ivetą Girdžiūnaitę. Dėkojame mokinius ruošusiems mokytojams.

Džiaugiamės anglų kalbos olimpiados dalyvių rezultatais

 

Lietuvos mokinių (11 kl.) anglų kalbos olimpiados rajono etape, vykusiame 2020 metų sausio 8 dieną, mūsų gimnazijai atstovavo 6 mokiniai. Sveikiname  Simą  Kazenkovą (I vieta) ir Gedvydą Šopagą (II vieta). Dėkojame mokiniams ir juos ruošusiems mokytojams.

 

Paramos – labdaros akcija.

 Netradicinio ugdymo diena.

Gruodžio 20 d.

  

   Prieš didžiąsias metų šventes gimnazijoje šurmuliavo tradicinė Kalėdinė mugė. Klasių atstovai buvo paruošę skanėstų, molio dirbinių, atvirukų. Daug dėmesio sulaukė abiturientų  ,,pastatyti“ meduoliniai namukai. Smagu, kad prie mokinių prisijungė jų tėveliai. Jų stalas buvo ypač populiarus, tėveliai siūlė Kūčių patiekalus. Pirmas aukštas skambėjo nuo šventiško šurmulio ir kuteno nosį nuostabiais kvapais.

Pirmo aukšto trumpajame koridoriuje buvo galima pasivaišinti kava, arbata arba tiesiog susėdus prie eglutės maloniai pabendraut. Per paramos – labdaros akciją surinkta graži suma – 500 eurų.

   Po šventiškos mugės gimnazijos abiturientai pakvietė visus į sporto salę, kur vyko spalvinga, nuotaikinga, užburianti kelionė laiko mašina. Buvo smagu, šilta ir gera. Optimistiškai nusiteikę, pilni gerų emocijų lauksime Kalėdų!

Informacinių technologijų rajoninė olimpiada

2019 12 13 Bartuvos progimnazijoje vyko rajoninė informacinių technologijų olimpiada. Gimnazijai atstovavo:

Rokas Tirūnas 2c - mokytoja Laima Vainorienė;

Donatas Pliuškys 2c - mokytoja Laima Vainorienė;

Laurynas Valantinas 2d - mokytoja Inga Rutienė;

Marius Kubilius 2d - mokytoja Inga Rutienė.

 

Laureatai:

 

Rokas Tirūnas I vieta;

Marius Kubilius III vieta.

 

 „LITERATŪRINIS PERSONAŽAS RANDA KŪRĖJĄ“

 

2019 12   5 dieną gimnazijos jaunieji kūrėjai dalyvavo  Bartuvos progimnazijoje kur  vyko  kūrybinių darbų konkurso „LITERATŪRINIS PERSONAŽAS RANDA KŪRĖJĄ“ darbų parodos pristatymas ir laimėtojų apdovanojimas.

Aurelija Reliugaitė 1a –Ivieta,

Edvinas Petrutis 1b –II vieta,

Kamilė Zavalytė 3a – II vieta,

Viktorija Taurinskaitė 1c – III vieta,

Deimantė Jonutytė 3a – III vieta,

Sveikiname laimėtojus ir linkime tolimesnės sėkmės

Brangūs tėveliai,

 

  Pirmas pusmetis eina į pabaigą, jau metas būtų aptarti būsimus rezultatus.

Gruodžio 12 dieną 17.00 val. kviečiame Jus dalyvauti Mokytojų priimamajame.

Nuo 17.00 val. iki 19.30 val. kviečiame į Mokytojų Priimamąjį.

Susitikimo su mokytojais metu galėsite aptarti signalinio pusmečio rezultatus.

Efektyvus bendravimas pasiekiamas, kai tėveliai ateina kartu su vaiku ir bendraudami su mokytoju išsiaiškina iškilusias mokymosi problemas arba pasidalina pasiekimais.

Nuoširdžiai jus kviečiame ir laukiame gimnazijoje.

 Gimnazijos administracija

Gruodžio 10 d.

 

  Baigiantis „16 aktyvumo dienų prieš smurtą“ akcijai ir iššūkiams, kviečiame nepamiršti kurti pagarbų bendravimą kiekvieną dieną. Dalinamės Šeimos santykių instituto psichiatrės psichoterapeutės Romos Šerkšnienės straipsniu „Apie meilę ir artumą“ ir linkime kiekvienam iš jūsų sukurti meilės, artumo ir šilumos kupinus santykius.

 

https://kauno.diena.lt/naujienos/sveikata/psichologija/apie-meile-ir-artuma-734652

 

Primename, kad mūsų gimnazija lapkričio 25d. – gruodžio 10d. prisijungia prie tarptautinės akcijos „16 aktyvumo dienų prieš smurtą“, kviečia bendrauti be smurto bei išbandyti siūlomus dienos iššūkius.

„Pažinimo labirintais“ 

   Gruodžio 9 dieną gimnazijos mokinių grupė vykdė projektą „Pažinimo labirintais“ ir lankėsi edukacinėje – pažintinėje veikloje Palangos iliuzijų namuose „EUREKA“. Laboratorinių bandymu metu gimnazistai susipažino, kaip  paprastų medžiagų pagalba galima uždegti ugnį, sukelti sprogimą, domėjosi magneto savybėmis.

 Per įvairias veikas mokiniai susipažino su unikaliais ir interaktyviais eksponatais, visame pasaulyje populiariomis iliuzijomis.

 

Atmintinė

dėl nesaugaus pirotechnikos priemonių naudojimo


 

  Atminkite, kad mokyklos teritorijoje ( 30 metrų atstumu iki mokyklų, darželių, gydymo įstaigų)  ar juo labiau mokykloje draudžiama naudoti pirotechnikos priemones !!!

 

Pirotechnikos priemones įsigyti draudžiama  vaikams iki 14 metų, o kai kuriais priemones - nuo 16-18 metų.

 

Už civilinių pirotechnikos priemonių įsigijimo, naudojimo tvarkos pažeidimą gresia bauda nuo 14 – 60 eurų.

 

Atsakomybė už administracinius nusižengimus asmenys atsako nuo 16 metų, už vaikų iki 16 metų padarytus nusižengimus gali kilti tėvams nuo 10-100 eurų.

 

Jei tai trikdo viešąją rimtį, naudoti civilinės pirotechnikos priemones nuo 22.00 val. iki 08.00 val. - draudžiama !  Numatyta bauda nuo 20 iki 70 eurų.

 (išskyrus švenčių dienas, masinius renginius, kuriuos rengti savivaldybės vykdomoji institucija yra išdavusi leidimą).

 

 

LIETUVOS POLICIJA

LINKI SAUGIŲ ARTĖJANČIŲ ŠVENČIŲ

Gruodžio 9 d. 

Kuriant pagarbius artimus santykius svarbus ir fizinis kontaktas. Kartais pamirštame malonaus prisilietimo galią. 

 

ŠIOS DIENOS IŠŠŪKIS – apsikabinti šeimos narius, artimuosius, draugus.

 

Primename, kad Skuodo Pranciškaus Žadeikio gimnazija lapkričio 25d. – gruodžio 10d. prisijungia prie tarptautinės akcijos „16 aktyvumo dienų prieš smurtą“, kviečia bendrauti be smurto bei išbandyti siūlomus dienos iššūkius.

Edukacinė išvyka pagal projektą „Rūpinkis savimi 6“

 

  Gruodžio 6 dieną 30 gimnazijos mokinių vyko į edukacinę išvyką pagal projektą „Rūpinkis savimi 6“. 

 

   17 mokinių dalyvavo išmaniojoje edukacijoje „Meno pinklės“ Klaipėdoje.

Užsiėmimo metu gilino žinias apie meno epochas. Kiekvienas dalyvis  gavo po planšetinį kompiuterį su įdiegta specialia aplikacija. Visi tampo detektyvais, klaidžiojo po muziejaus ekspozicines sales ir bandė įveikti suktas užduotis.  Tik geriausi detektyvai išnarpliojo meno pinkles!

 

   13 mokinių dalyvavo edukacinėje pamokoje su afrikietiškais būgneliais.

Užsiėmimo metu: mokėsi džiaugtis muzikavimu ir juo dalintis, klydo ir mokėsi iš klaidų ir  smagiai praleido laiką grodamos afrikietiškais būgneliais.

 Projekto tikslas - ugdyti mokinių saviraišką ir kūrybiškumą skatinant mokinius domėtis juos supančiu pasauliu buvo įgyvendintas ir mokiniai grįžo įgavę naujų įgūdžių.

Gruodžio 6 d.

 

Gražūs, malonūs žodžiai padeda kurti pozityvius tarpusavio santykius. 

 

ŠIOS DIENOS IŠŠŪKIS  – pagirti kitą (mamą/tėtį, brolį/sesę, sūnų/dukrą, draugą ir kt.). Skaitykite Šeimos santykių instituto psichiatrės, psichoterapeutės Romos Šerkšnienės straipsnį „Kaip tinkamai pagirti vaiką?“

 

http://www.ssinstitut.lt/news/78/41/Kaip-tinkamai-pagirti-vaika/d,straipsnis/

 

 

Primename, kad mūsų gimnazija lapkričio 25d. – gruodžio 10d. prisijungia prie tarptautinės akcijos „16 aktyvumo dienų prieš smurtą“, kviečia bendrauti be smurto bei išbandyti siūlomus dienos iššūkius.

Gruodžio 5 d.

 

Valdyti emocijas, pagarbiai bendrauti su kitais tampa žymiai lengviau, kai pasirūpiname savo emocine savijauta. 

 

 

ŠIOS DIENOS IŠŠŪKIS – pasirūpinti savimi.

 

  Primename, kad Skuodo Pranciškaus Žadeikio gimnazija lapkričio 25d. – gruodžio 10d. prisijungia prie tarptautinės akcijos „16 aktyvumo dienų prieš smurtą“, kviečia bendrauti be smurto bei išbandyti siūlomus dienos iššūkius.

Gimnazijoje uždegta pirmoji Advento žvakė

2019-12-04

 

   Adventas – susikaupimo ir apmąstymų metas prieš Kalėdas. Tai ramybės laikotarpis, kai su džiaugsminga viltimi visi laukia Kalėdų. Gimnazistai į salę atsinešė Advento vainikus, kurių keturios žvakės simbolizuoja keturias Advento savaites. Žvakės pabrėžia tamsos ir šviesos kontrastą, su kiekvienos žvakės įžiebimu išsisklaido vis daugiau tamsos. Pirmoji žvakė – Pranašo žvakė, pirmas Advento sekmadienis nurodo į Viltį. Antroji žvakė – Betliejaus žvakė, antrasis sekmadienis kreipia į Tikėjimą. Trečioji žvakė – Piemens žvakė, trečiasis sekmadienis kreipia Džiaugsmo link. Ketvirtoji žvakė – Angelo žvakė, ketvirtasis sekmadienis kreipia į Ramybę. Gimnazijos ateitininkai parodė jautrią kompoziciją, ją papildė nuostabūs muzikos garsai. Kunigas Justinas Palubinskas priminė Advento prasmę, palinkėjo visiems ramiai praleisti šį paslaptingą ir mistišką laiką, kvietė atsigręžti į stokojančius, kenčiančius žmones. Kunigas pašventino visus Advento vainikus. Juos mokiniai nusinešė į savo klases. Salėje pavaduotojos ugdymui Danutė Kazlauskienė ir Rasa Paulauskienė uždegė pirmąją Advento vainiko žvakę, palinkėjo susitelkimo, gerumo, ramybės, vilties laukiant artėjančių Kalėdų.

VIKTORINA „AIDS: geriau žinoti 19!“

 

    Gruodžio 1 – ąją dieną minima Pasaulinė AIDS diena. Įvairiais renginiais, aktualios informacijos apie ŽIV infekciją sklaida kasmet siekiama sustiprinti visuomenės budrumą ir padidinti gyventojų informuotumą apie ŽIV ir AIDS.

   Jau keletą metų Lietuvos Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centras kviečia mokyklas ir įvairias organizacijas prisijungti prie šios iniciatyvos, dalyvaujant protmūšyje „AIDS: geriau žinoti“.

   Gruodžio 2 d. mūsų gimnazijos II klasių mokiniai ( keturios komandos po 5 mokinius) varžėsi protmūšyje „AIDS: geriau žinoti 19“. Renginį vedė Ic klasės mokiniai Vakarė ir Rokas. Atsakinėdami į klausimus mokiniai pagilino savo žinias apie žaibiškai plintantį ŽIV virusą, jo sukeltą ligą - AIDS, ligos kontroliavimo būdus, prevencines priemones.

   Visos komandos buvo apdovanotos Užkrečiamų ligų ir AIDS centro padėkos raštais, o šių metų viktorinos nugalėtojais gimnazijoje tapo 2 d klasė.

 

Visuomenės sveikatos specialistė V. Donielienė

Gruodžio 4 d.

 

Žmonėmsbendraujant natūraliai iškyla nesutarimų, nuomonių ir norų skirtumų, kurie gali paskatinti nepagarbų bendravimą. 

 

ŠIANDIENOS IŠŠŪKIS – bendrauti be pažeminimų, nuvertinimų. Kviečiame, susidūrus su kitų nepatinkančiu elgesiu, pasakyti kas nepatinka ir išsakyti savo konkretų prašymą, ko tikitės ir norite iš kito asmens. Kviečiame paskaityti Šeimos santykių instituto psichologės, psichodramos terapeutės Rasos Pietarienės straipsnį „Konfliktas gali ne tik griauti, bet ir kurti santykius“.

 

https://kauno.diena.lt/naujienos/sveikata/psichologija/psichologe-apie-emociju-reiskima-konfliktuose-893883

 

Primename, kad mūsų mokykla lapkričio 25d. – gruodžio 10d. prisijungia prie tarptautinės akcijos „16 aktyvumo dienų prieš smurtą“, kviečia bendrauti be smurto bei išbandyti siūlomus dienos iššūkius.

Atsinaujinimo diena Telšiuose „Būk, kas esi!“

 

  Lapkričio 30 dieną Telšiuose vyko jaunimui skirta atsinaujinimo diena „Būk, kas esi!“. Į šį renginį, iš visos Telšių vyskupijos, prigužėjo apie 800 jaunų žmonių. Iš Skuodo Pr. Žadeikio gimnazijos taip pat vyko komanda: Martynas Bružas (II d kl.), Donatas Preibys (I a kl.) Gintarė Drungilaitė (II d kl.) Gabrielė Šmitaitė (I b kl.)   ir aš – Kasparas Matulevičius (III a kl.). Mus lydėjo tikybos mokytoja Aurelija Narkutė.

Renginį padėjo organizuoti savanoriai, viena iš jų buvo mūsų mokyklos mokinė Diana Žukauskaitė (IV b kl.) Į šventę vykome kartu su Skuodo Bartuvos progimnazijos ir Ylakių gimnazijos ateitininkais.

Gavę Kunigo Justino Palubinsko palaiminimą, sėkmingai atvykome į Telšių krepšinio areną, kur mus pasitiko Telšių muzikos mokyklos pučiamųjų orkestras, kuriam vadovauja R. Siurblys. Vėliau visus pasveikino Telšių jaunimo centro direktorius kun. Karolis Petravičius, po kurio kalbėjo  Vyskupas Kęstutis Kėvalas. Ekselencija  pakvietė mus nebūti abejingiems gyenimui ir ieškoti savo pašaukimo. Šlovinti Dievą giesmėmis kvietė Jokūbas Juškevičius, o klierikas Gintaras Petkeičius, iš Kauno kunigų seminarijos,  vedė įdomią katechezę apie Popiežiaus Pranciškaus  laišką jaunimui, bei pasidalino savo gyvenimo istorijos liudijimu. Po katechezės mums koncertavo grupė „ Cherry Cake“. Linksmai praleidę laiką koncerto metu visi skubėjome į Telšių „Džiugo“ gimnaziją, kurioje išklausėme įvairių paskaitų ir skaniai papietavome. Nuo 17.00 iki 18.00 val. Telšių katedroje vyko pamaldos – adoracija vadovaujamos kan. Viktoro Ačo. Pamaldų metu giedojo Priekulės parapijos jaunimas. Šv. Mišias aukojo Telšių vyskupas Kęstutis Kėvalas, jaunimo dvasios tėvai ir kiti kunigai.  Šv  Mišių metu savo nuostabiomis giesmėmis džiugino Telšių mažosios parapijos jaunimas. Sušilę Dievo meilės šviesoje, pakylėti ir linksmai nusiteikę grįžome namo kupini nuostabių įspūdžių ir apmąstymų.

  

Kasparas Matulevičius (IIIa kl.)

Gruodžio 3 d.

 

Gana dažnai žmonėms nepavyksta bendrauti pagarbiai, kai nesuvaldo savo stipraus pykčio.

 

ŠIOS DIENOS IŠŠŪKIS – išmokti naujų nusiraminimo būdų kilus stipriam pykčiui.

Nėra vieno, efektyviausio nusiraminimo būdo. Dalinamės Šeimos santykių instituto psichologės, psichodramos terapeutės Rasos Pietarienės straipsniu „Kaip išreikšti pyktį?“.

 

https://kauno.diena.lt/naujienos/sveikata/psichologija/kaip-isreiksti-pykti-882107

 

    

Primename, kad mūsų gimnazija lapkričio 25d. – gruodžio 10d. prisijungia prie tarptautinės akcijos „16 aktyvumo dienų prieš smurtą“, kviečia bendrauti be smurto bei išbandyti siūlomus dienos iššūkius.

Penktadienį, lapkričio 29 d.,mūsų gimnazijoje vyko REGIONINIS ŽEMAITIŠKAI SKAITANČIŲ KONKURSAS.   

 

  10 -12 klasių mokinių grupėje Greta Kaupaitė (III a kl.) laimėjo II-ą vietą, o Marius Kubilius (II d kl.) I-ą vietą.

SVEIKINAME!

Gruodžio 2 d.

 

Kartais apimti stiprių emocijų nesusivaldome ir pasielgiame neapgalvotai. Išvengti nemalonių emocijų negalime, tai natūrali mūsų gyvenimo dalis, todėl svarbu mokytis atpažinti savo jausmus ir atrasti pozityvius jausmų raiškos būdus.

 

ŠIOS DIENOS IŠŠŪKIS – įvardinti kokius jausmus šiandien jautėte. Kviečiame paskaityti Šeimos santykių instituto psichologės Eglės Kalinauskienės straipsniu „Ko reiktų nepamiršti auginant vaikus?“.

 

https://kauno.diena.lt/naujienos/sveikata/psichologija/ko-reiktu-nepamirsti-auginant-vaikus-930818

 

Primename, kad Skuodo Pranciškaus Žadeikio gimnazija lapkričio 25d. – gruodžio 10d. prisijungia prie tarptautinės akcijos „16 aktyvumo dienų prieš smurtą“, kviečia bendrauti be smurto bei išbandyti siūlomus dienos iššūkius.

Lapkričio 29 d.

 

Kartais apsupti darbų gausos, papildomų veiklų, pamirštame mums artimiausius ir svarbiausius asmenis. Darnūs ir artimi santykiai šeimoje mums padeda gerai jaustis pasaulyje. Kiekvienas galime prisidėti prie tokių santykių kūrimo.

 

ŠIOS DIENOS IŠŠŪKIS – skirti kokybiško laiko savo šeimos nariams ir pasakyti jiems, kad juos vertinate/mylite. Pasidalinkite savo kokybiško laisvalaikio leidimo su šeima būdais ir išmėginkite naujus!

 

Primename, kad Skuodo Pranciškaus Žadeikio gimnazija lapkričio 25d. – gruodžio 10d. prisijungia prie tarptautinės akcijos „16 aktyvumo dienų prieš smurtą“, kviečia bendrauti be smurto bei išbandyti siūlomus dienos iššūkius.

Lapkričio 28 d.

 

Malonu sulaukti pagalbos ir žinoti, kad turime savo aplinkoje draugų, pažįstamų, kurie padės esant sunkumams.

 

ŠIOS DIENOS IŠŠŪKIS – padaryti gerą darbą kaimynui/darbo kolegai/bendraklasiui/draugui, kad jie žinotų, jog jūs juos palaikote. Galite paruošti puodelį kavos ar arbatos,  paskolinti įdomią knyg

 ą, padėti sugrėbti lapus.

Primename, kad Skuodo Pranciškaus Žadeikio gimnazija lapkričio 25d. – gruodžio 10d. prisijungia prie tarptautinės akcijos „16 aktyvumo dienų prieš smurtą“, kviečia bendrauti be smurto bei išbandyti siūlomus dienos iššūkius.

 

Lapkričio 27 d. 

 

Pozityvus bendravimas prasideda nuo aplinkos, kurioje gyvename, kasdienių susitikimų kūrimo. Kartu kurkime pagarbų bei malonų bendravimą su nepažįstamais žmonėmis.

 

ŠIOS DIENOS IŠŠŪKIS  – būti maloniems nepažįstamiems asmenims. Nusišypsokite praeiviams, padėkokite ir palinkėkite geros dienos jus aptarnaujantiems asmenims, padėkite rasti kelią pasimetusiems ir kt.

 

 

Primename, kad mūsų gimnazija lapkričio 25d. – gruodžio 10d. prisijungia prie tarptautinės akcijos „16 aktyvumo dienų prieš smurtą“, kviečia bendrauti be smurto bei išbandyti siūlomus dienos iššūkius.

Lapkričio 26 d.

 

 

 

   Kai girdime apie pagarbų bendravimą, dažnai suprantame jį kaip bendravimą su aplinkiniais, tačiau visų pirma turime išmokti būti pagarbūs ir malonūs patys sau. Tik mokėdami nesmerkti, nekritikuoti savęs, o pagirti ir pasidžiaugti savimi, galėsime tokį bendravimą suteikti ir aplinkiniams.

 

                      ŠIOS DIENOS IŠŠŪKIS – pasidžiaugti savimi, pasakykite vieną ar keletą pagyrimų sau.

 

     Primename, kad Skuodo Pranciškaus Žadeikio gimnazija lapkričio 25d. – gruodžio 10d. prisijungia prie tarptautinės akcijos „16 aktyvumo dienų prieš smurtą“, kviečia bendrauti be smurto bei išbandyti siūlomus dienos iššūkius.

„16 aktyvumo dienų prieš smurtą“

 

 

    Šeimos santykių instituto kvietimu mūsų Skuodo Pranciškaus Žadeikio gimnazija lapkričio 25d. – gruodžio 10d. dalyvauja tarptautinėje akcijoje „16 aktyvumo dienų prieš smurtą“ ir  siūlo priimti iššūkį – Bendrauti be smurto! Išbandykite kasdienius iššūkius akcijos laikotarpiu.

 

      ŠIOS DIENOS IŠŠŪKIS  - pagilinti žinias apie pagarbų bendravimą. Pagarbus bendravimas yra bendravimas be smurto. Vien noro bendrauti pagarbiai neužtenka - reikia turėti žinių bei įgūdžių.

        Kviečiame paskaityti Šeimos santykių instituto psichologės, psichodramos terapeutės Rasos Pietarienės straipsnį „Apie pagarbos mokymąsi šeimoje“

 

http://www.ssinstitut.lt/news/159/41/Apie-pagarbos-mokymasi-seimoje/d,straipsnis/

Konferencija „Saviraiška ir kūrybiškumas – kelias į sėkmę“

                

     Lapkričio 22 dieną mūsų gimnazijoje vyko rajoninė mokinių konferencijoje „Saviraiška ir kūrybiškumas – kelias į sėkmę“. Konferencija -  tai  šeštus metus besitęsiančio vaikų socializacijos projekto „Rūpinkis savimi-6 “  baigiamoji dalis. Šių metų projekto veiklomis buvo siekiama atkreipti dėmesį į mokinių saviraiškos, kūrybiškumo ugdymą, mokėjimą planuoti ir spręsti problemas.

      Projekto metu aplankyti Šiaulių ir Skuodo jaunimo centrai,  su centrų savanoriais diskutuota apie jaunimo veiklas, pasiteisinusias iniciatyvas;

dalyvauta psichologiniame - edukaciniame žaidime „Skrydis oro balionu“, kurio tikslas geriau pažinti vieniem kitus, mokytis bendradarbiauti ir priimti visiems svarbius sprendimus, vyko diskusija su UAB „Interscalit“ vadovais „Verslumas – jaunimo iniciatyvumo ir kūrybiškumo skatinimas“ bei aplankytas Joniškio krepšinio muziejus.

       Šių metų konferencijos tikslas - ugdyti mokinių saviraišką ir kūrybiškumą skatinant mokinius domėtis juos supančiu pasauliu.

       Konferencijoje dalyvavo mokiniai iš Pr. Žadeikio gimnazijos, Bartuvos progimnazijos, Ylakių ir Mosėdžio gimnazijų, Skuodo amatų ir paslaugų mokyklos. Konferencijos pradžioje mokiniai turėjo galimybę išbandyti save penkiuose edukaciniuose užsiėmimuose („Mobili teatro pamoka“, „Gerbkime vieni kitus“, „Japonų kultūros pažinimas“, „Vaizduotės ir pojūčių spektaklis“, „Animacijos dirbtuvės“), kuriuos vedė VšĮ „Asmenybės ugdymo kultūros centro“ vadovai ir savanoriai. Po edukacinių veiklų visi rinkosi į aktų salę, kur konferencijos dalyvius pasveikino Skuodo rajono savivaldybės administracijos direktorius Žydrūnas Ramanavičius,  švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjos pavaduotoja Loreta Vasiliauskienė ir gimnazijos direktorė Gražina Skarienė.

        Konferencijoje pranešimą skaitė VšĮ „Išmanioji mokykla“ Klaipėdos padalinio vadovė, buvusi Pr. Žadeikio gimnazijos mokinė Sandra Bradauskienė. Apie saviraiškos galimybes Skuode kalbėjo gimnazistai Nojus Jakučinskas ir Jonas Ringys. Klaipėdietė psichologė Daiva Grikšienė pasidalijo mintimis apie kūrybiškumo skatinimą, pateikė įvairių užduočių.

      Baigiantis konferencijai mokiniai pristatė edukaciniuose užsiėmimuose atliktas veiklas ir  suprato, kad daug kas priklauso nuo jų pačių, nuo noro išbandyti save naujose veiklose.

2019 11  22 dieną  Pr. Žadeikio  gimnazijos II ir III kl. mokiniai

aktyviai dalyvavo  2 val. užsiėmimuose.

 TEORINIS MOKYMAS  „ARCHITEKTŪRA PRO (NE) ROŽINIUS AKINIUS IR

KŪRYBINĖS PRAKTINĖS DIRBTUVĖS „AR  „BEŽDŽIONIŲ“  TILTAS TURI  ATEITĮ Skuodo miesto atvejis“. 

  Užsiėmimą vedė buvęs mūsų gimnazijos gimnazistas,  architektas, magistrantas, įmonės 5 architektai bendra-savininkas Dovydas Šikšnius. Užsiėmimo metu mokiniai susipažino su architektūros studijomis ir pirmais žingsniais projektuojant ir rengiant projektus įgyvendinimui.

Dovydas Šikšnius praktinėse dirbtuvėse parengė įdomias užduotis mokiniams, skatinančias mokinių kūrybiškumą, savarankiškumą, komunikavimo ir bendradarbiavimo, komandinio darbo  įgūdžius. Mokiniai dirbo komandose ir naudodami ne tradicines medžiagas projektavo ir gamino ,,beždžionių‘‘ tiltą. Sukurtus projektus pristatė, o komisija išrinko komandas nugalėtojas. Visiems buvo įteikti žinių gerinimo diplomai.

Šis susitikimas paliko puikų įspūdį visiems mokiniams ir paskatino labiau pasidomėti architektūros menu.

Parengė dailės mokytoja Laima Vaitulevičienė

DofE APDOVANOJIMŲ CEREMONIJA 

 

   2019 lapkričio 21 d. tapo ypatinga devyniasdešimčiai jaunuolių iš visos Lietuvos! Lietuvos Respublikos Seime, Kovo 11-osios Akto salėje vyko DofE apdovanojimų ceremonija Nuostabi šios dienos šventė! Įteikti 4 aukso ženkleliai, 3 sidabro ir 83 bronzos!

   Ugnė Rimgailaitė iš 2d gimnazinės klasės šiais metais pelnė bronzos ženklelį.
Sveikiname ir džiaugiamės 

  „Tarytum vėstančios žarijos“

   Lapkričio 13 dieną Gimnazijoje savo knygą „Tarytum vėstančios žarijos“ pristatė poetas, mokytojas Jonas Brazdžionis. Susitikime dalyvavo buvę mokiniai, mokytojai, esami gimnazistai. Direktorė Gražina Skarienė pasidžiaugė, kad susitikimai su poetu tapo tradicija, kad poetas leidžia prisiliesti prie savo sielos. Istorijos mokytoja Irena Nomgaudienė trumpai priminė Jono Brazdžionio gyvenimo etapus, paminėjo, kad nuo 1953 metų Jono Brazdžionio žmona Joana Brazdžionienė pradėjo rašyti Skuodo mokyklos metraštį. Lietuvių kalbos mokytoja Jūratė Jurkuvienė pristatė poeto knygą, pavedžiojo poeto gyvenimo takeliais. Eilėraščius apie artimiausius žmones, gimtinę skaitė gimnazistai pirmokai; vyresnieji gimnazistai skaitė filosofines eiles apie gyvenimą; mokytojų skaityti eilėraščiai buvo skirti gyvenimo kelio apmąstymams.

   Jonas Brazdžionis kalbėjo apie Skuodą, apie mokyklą, kurios direktoriumi buvo, prisiminė mokytojus, mokinius. Jaunimui palinkėjo branginti pirmąją meilę, pakelti visus sunkumus, pasirinkti tinkamus draugus. Dedikuodamas knygą, poetas pasakė – knyga skirta žadinti viltį, neprarasti jos. Viltis – pagrindinis gyvenimo variklis.

    Susitikime dalyvavo grupė buvusių mokinių, baigusių mokyklą prieš 61 metus. Jie pasidžiaugė galimybe susitikti su buvusiu savo direktoriumi, su kuriuo ryšys nenutrūko iki šiol. Jonas Brazdžionis su savo buvusiais mokiniais bendrauja laiškais. Dažnai tai būna eiliuoti laiškai.

    Dėkojame poetui, mokytojui, direktoriui už galimybę bendrauti, skaityti jo eiles, semtis stiprybės ir patirties !

2019 – 09 – 25  SEIME APDOVANOTI NACIONALINIO MOKINIŲ PIEŠINIŲ KONKURSO „KNYGŲ NAMŲ ŠVIESA“, SKIRTO NACIONALINĖS BIBLIOTEKOS 100-MEČIUI, NUGALĖTOJAI

 

  Vadovaudamasi konkurso nuostatomis LMNŠC sudaryta vertinimo komisija, kuriai atstovavo VDA Piešimo katedros doc. Gediminas Žuklys, Vilniaus Žemynos gimnazijos dailės mokytojas metodininkas, Dailės mokytojų asociacijos vadovas Rimantas Kisielius, Vilniaus Karoliniškių gimnazijos dailės mokytoja metodininkė Angelija Vekterienė, Nacionalinės Mikalojaus Konstantino Čiurlionio menų mokyklos mokytojai – dailės mokytoja ekspertė Vilija Starošienė, dailės mokytojas metodininkas Audronis Žemaitis, Vilniaus Justino Vienožinskio dailės istorijos mokytoja ekspertė Rita Mikučionytė ir Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos kultūrinės veiklos vadybininkė Julija Charsika, profesionaliai atrinko konkurso laureatų ir parodos dalyvių darbus. Kaip įprasta, buvo suformuota 60 darbų parodos kolekcija ir skirti 15-os laureatų (po 5 kiekvienai amžiaus grupei) diplomai bei padėkos raštai.

 

  Skuodo pr. Žadeikio gimnazijos moksleivė  AUŠRINĖ JANUŠAITYTĖ IVc kl., APDOVANOTA  LIETUVOS MOKINIŲ NEFORMALIOJO ŠVIETIMO CENTRO LAUREATO DIPLOMU,  MOKYTOJA LAIMA VAITULEVIČIENĖ.

 

SVEIKINAME IR LINKIME SĖKMĖS

   „Pažinimo labirintais“

   Lapkričio 14 dieną gimnazijoje vyko projekto „Pažinimo labirintais“ viktorina „Mano kraštas – Žemaitija“. Renginyje dalyvavo Bartuvos progimnazijos, Mosėdžio gimnazijos, Skuodo kaimo verslų, amatų ir paslaugų mokyklos ir Skuodo Pr. Žadeikio gimnazijos komandos.

   Viktorinos dalyvius pasveikino Pr. Žadeikio gimnazijos direktorė Gražina Skarienė, kuri visiems palinkėjo išlikti savo krašto patriotais.

   Direktorės pavaduotoja ugdymui Rasa Paulauskienė, pradėdama viktoriną, ragino visus būti aktyviais ir kūrybingais renginio dalyviais.

   Viktorinos metu komandos turėjo įvardinti Žemaitijoje esamas teritorijas, atpažinti po dėlione paslėptus Žemaitijos rašytojus, pagal pateiktą aprašymą pasakyti, apie kokį Žemaitijos ežerą kalbama, išrinkti į Raudonąją knygą įrašytus augalus, augančius Žemaitijos nacionaliniame parke.

   Moksleiviams buvo užduoti klausimai ir iš sporto srities, ir iš heraldikos. Viktoriną pagyvino rungtis „Muzikos stiliai“. Komandos kūrybiškai atliko joms atitekusias užduotis.

   Susumavus rezultatus, laimėjo Mosėdžio gimnazijos komanda. Viso renginio metu vyravo gera nuotaika ir malonus bendravimas.

Kelionė į  „Muzikinės kaukės“ laidos filmavimą

2019-11-19

 

  Kelionės tikslas buvo supažindinti auklėtinius su darbu televizijoje, kuriant konkrečią laidą, todėl pirmų gimnazijos klasių mokiniai vyko į „Muzikinės kaukės“ filmavimą. Norėjosi, kad vaikai pamatytų koks atsakingas darbas, kiek laiko skiriama laidų kūrimui, kol ji atsiranda eteryje. 

 

Susitikimas su šunų dresuotoju Vladu

   2019-11-13 dieną 1a, 1b, 1c klasių mokiniai sulaukė svečių iš Kretingos: dresuotojo Vlado ir jo augintinės „Black daimant“. Dresuotojas papasakojo apie šunų dresavimą, parodė pagrindines komandas. Mokiniai apie susitikimą kalba taip:

 • Susitikimas buvo naudingas.
 • Išgirdome daug apie šuns ir šeimininko santykius, kaip elgiasi dresuotas ir nedresuotas šuo ir nuo ko tai priklauso. Kaip elgtis jei tave netikėtai puola šuo.
 • Patiko pasakojimas apie šuns veislę, sužavėjo jų ryšys, šuns paklusnumas.
 • Svečias atsakė į mūsų pateiktus klausimus.

SKAITYMAI ŽEMAITIŠKAI

 
   Penktadienį Skuodo muziejuje vyko konkursas SKAITYMAI ŽEMAITIŠKAI, skirti Simono Daukanto 226 - osioms gimimo metinėms. Konkursą vedė mūsų gimnazijos mokiniai, parengti lietuvių kalbos ir literatūros mokytojos Jūratės Jurkuvienės. 
 
   Mūsų gimnazijai konkurse atstovavo Ugnė Genčaitė (I b kl.; mokytoja Bronislava Tamošauskienė), Marius Kubilius (II d kl.; mokytoja Laimutė Ronkaitienė), Greta Kaupatė (III a kl.; mokytoja Laimutė Ronkaitienė ) ir Oksana Petkutė (IV a kl.; mokytoja Laimutė Ronkaitienė).
 
   SVEIKINAME NUGALĖTOJUS:
 5 - 9 klasių grupėje Ugnė Genčaitė užėmė II - ą vietą.
10 - 12 klasių grupėje Mariui Kubiliui atiteko II - a vieta, o Greta Kaupaitė laimėjo I - ą vietą.
 
PRIZININKŲ LAUKIA REGIONINIS ŠIO KONKURSO ETAPAS. LINKIME JIEMS SĖKMĖS!

Išvyka į Telšių kunigų seminariją

 

 

   Antradienį, spalio 22 d., mes, ketvirtų klasių mokiniai, lydimi lietuvių kalbos ir literatūros mokytojų, vykome į Telšių vyskupo Vincento Borisevičiaus kunigų seminariją, kurioje mus pasitiko Rektorius kun. dr. Saulius Stumbra. Pirmiausia buvome supažindinti su seminarijos istorija, sužinojome, jog šiemet švenčiamas 30 metų atkurtos kunigų seminarijos jubiliejus. Vėliau turėjome galimybę žvilgtelti ir į paties Rektorius kabinetą, akimirką pabūti koplyčioje, kurioje klierikai meldžiasi tris kartus per dieną, iš penkto pastato aukšto stebėti visą Telšių panoramą.

   Perskaitę ir išnagrinėję realisto Vinco Mykolaičio - Putino romaną „Altorių šešėly” galėjome lyginti to laikmečio ir dabartinį klierikų gyvenimą, na, o išvada viena — seminarija nuo XX a. pirmos pusės pasikeitė neatpažįstamai: seminaristai gyvena gana prašmatniuose kambariuose, vaikšto tvarkingais koridoriais, meldžiasi šviesioje ir sutvarkytoje koplyčioje.

Vienu žodžiu, seminarija moderni.

   Na, o po ekskursijos po seminariją, visi susėdome dialogui. Kalbėjome ne tik apie kunigų gyvenimą ir pašaukimą, tačiau ir apie meilę, santuoką, šių laikų vertybes, gyvenimo pasirinkimus. Išvyką baigėme aplankydami vyskupų Justino Staugaičio, Vincento Borisevičiaus ir Pranciškaus Ramanausko kriptą Šv. Antano Paduviečio katedroje.

   Esame labai dėkingi Telšių kunigų seminarijos Rektoriui Sauliui Stumbrai ne tik už malonų priėmimą, bet ir už jaukų dialogą. Ačiū gimnazijos Direktorei už  suteiktą galimybę MOKYTIS KITAIP.

           

Iveta Girdžiūnaitė, IV a kl. mokinė

Dvasios šventė Palangoje

 

   Penktadienį, spalio 18 d., Palangos Senojoje gimnazijoje vyko tradicinė poezijos šventė - konkursas „Moksleivių poezijos ruduo Palangoje“. Šventėje dalyvavo ir mūsų gimnazijos atstovai – mokytoja L. Ronkaitienė su savo mokiniais Iveta Girdžiūnaite (IV a kl.) ir Kasparu Matulevičiumi (III a kl.). 

  Širdžiai mielą dieną pradėjome prie jūros. Nusilenkę šiai jau rudeniu alsuojančiai gamtos puošmenai, dvasios kelionę tęsėme Palangos Senojoje gimnazijoje. Šiemet šventė – konkursas buvo skirtas poeto išeivio A. Nykos – Niliūno 100 – osioms gimimo metinėms paminėti, tad renginio dalyviai pirmiausia buvo supažindinti su žymaus poeto gyvenimu ir kūryba. Dalykinę informaciją keitė Senosios gimazijos mokinių kūrybiniai darbai — avangardinio meno  — rūbų ir aksesuarų — kolekcijos pristatymas, mokinių sukurto filmo  peržiūra.

  Po įspūdingos šventės įžangos prasidėjo jaunųjų poetų konkursas — savo eilėraščius skaitė moksleiviai iš Palangos, Mažeikių, Plungės, Alsėdžių, Klaipėdos gimnazijų. Mūsų gimnazijai atstovavo Kasparas Matulevičius (III a kl.). Moksleivių poeziją vertino Nacionalinės premijos laureatas rašytojas Rolandas Rastauskas.

  Kol poetas gilinosi į jaunųjų kūrėjų eilėraščius, moksleiviams buvo organizuotos Kūrybinės dirbtuvės, skambėjo Palangos Senosios gimnazijos  ansamblio atliekamos dainos.

   Džiaugiamės, kad autoritetingas kūrėjas Rolandas Rastauskas  Kasparui skyrė III – ią vietą.

  Išklausę įdomią Rolando Rastausko paskaitą apie šiuolaikinį teatrą, sušilę  poezijos ir žmogiškumo šviesoje, pakylėti, nes Kasparo eilėraščiai buvo gerai įvertinti, grįžome namo.      

  Tokios šventės – konkursai svarbūs jauniesiems kūrėjams — jie leidžia įsivertinti savo kūrybą platesniame kontekste, įkvepia toliau eiti KŪRĖJO KELIU. To ir linkime Kasparui.

 

 

Laimutė Ronkaitienė, lietuvių kalnos ir literatūros mokytoja

 

Nuotraukos iš L. Ronkatienės archyvo

 Kartu mes galime daugiau!

 

 

  Kiekvieną rudenį visoje Lietuvoje vyksta jau tradicija tapęs organizacijos „Gelbėkit vaikus“ organizuojamas Solidarumo bėgimas, kuriuo siekiama skatinti solidarumą, supratingumą ir socialinį jautrumą tarp skirtingų kultūrų, socialinės aplinkos ir įvairaus amžiaus moksleivių. Solidarumo bėgimas – tai unikalus projektas, kurio metu moksleiviai, susivieniję bendrai sportinei veiklai, gali padėti vieni kitiems.

   Skuodo Pranciškaus Žadeikio gimnazijos bendruomenė jau penktus metus prisideda prie šio kilnaus tikslo. Spalio 8 dieną, daugiau kaip šimtas gimnazistų, pasipuošusių organizacijos „Gelbėkit vaikus“ lipdukais, pradėjo bėgimą miesto gatvėmis. Akcijos metu gimnazistai ne tik dalyvavo bėgime, bet ir skyrė piniginę paramą. Šiais metais gimnazijos bendruomenė surinkto ir pervedė organizacijai „Gelbėkit vaikus“ 323 eurus. Surinktos lėšos bus skirtos vaikų dienos centrus Lietuvoje lankančių vaikų gerovei užtikrinti bei padėti Rusijos okupuotose Ukrainos teritorijose gyvenantiems vaikams su negalia. Visi bėgimo dalyviai buvo apdovanoti padėkos raštais.

   Dėkojame Skuodo r. policijos komisariatui už saugumo užtikrinimą bėgimo metu ir fizinio ugdymo mokytojai  D. Veisienei už pagalbą organizuojant bėgimą.

 

Socialinė pedagogė Ingrida Momkienė

Gerbiami gimnazijos tėveliai,

 

Spalio 10 dieną Pranciškaus Žadeikio gimnazija organizuoja Tėvų susirinkimą I gimnazijos klasių mokinių tėveliams

DARBOTVARKĖJE

 

17.00 val. AKTŲ SALĖJE

 

 • Veiklos kryptys 2019 – 2020  m. m.
 • Ugdymo planas 2019 - 2020 m. m.

Pranešėjos: gimnazijos direktorė G. Skarienė,

direktorės pavaduotoja ugdymui R. Paulauskienė

 • Reikalavimai besimokantiems I gimnazijos klasėse.

Aktų salėje prisistato I gimnazijos klasėje dirbantys mokytojai.

 

SUSIRINKIMAI KLASĖSE  (po bendrosios dalies)

 

Tėvų susitikimai su klasėje dėstančiais mokytojais ir klasių auklėtojais. 

1a - 101 kabinetas;

1b - 102 kabinetas;

1c - 106 kabinetas.

 

 Gimnazijos administracija

Mieli mokiniai,

 
   Spalio 8 d. 11 val. (4 pamokos metu) kviečiame visus dalyvauti jau tradiciniame tapusiame „Solidarumo bėgime 2019“.
  Visos Lietuvos mokiniai bėga tam, kad pasaulį padarytų geresne vieta gyventi – visi kartu švenčia solidarumą ir renka paramą tiems, kam jos labiausiai reikia.
  Šių metų bėgimo metu surinktos lėšos bus skirtos organizacijos „Gelbėkit vaikus“ vaikų dienos centrus Lietuvoje lankančių vaikų gerovei užtikrinti bei padėti Rusijos okupuotose Ukrainos teritorijose gyvenantiems vaikams su negalia.
  Laukiame visų spalio 8 d. po 3 pamokų gimnazijos foje. Jei lis lietus, turėkite skėčius, numatytą distanciją įveiksime sportiniu žingsneliu...
 
  Norintys dalyvauti bėgime ir paremti organizaciją „Gelbėkit vaikus“ registruojasi iki spalio 8 d. pas kūno kultūros mokytoją D. Veisienę arba soc. pedagogę I. Momkienę.

„Bendravimas – tai ne tik vienintelis žmogaus gyvenimo tikslas, bet ir pačio gyvenimo esmė“.

               

                                                                                                              Dž. A. Pirsas 

 

Gerbiami gimnazijos tėveliai,

 maloniai kviečiame Jus į visuotinį 2, 3, 4 gimnazijos klasių susirinkimą, kuris vyks

2019 m. rugsėjo 26 d. 17 val.

 

DARBOTVARKĖJE :

 

17.00 val. SUSIRINKIMAS AKTŲ SALĖJE 

·        Gimnazijos veiklos kryptys 2019 /2020 m. m.

 Pranešėja gimnazijos direktorė Gražina Skarienė

·        Ugdymo planas 2019/ 2020m. m.

  Pranešėja gimnazijos direktorės pavaduotoja ugdymui Rasa Paulauskienė

·        Neformaliojo švietimo užsiėmimų pasiūla gimnazijoje 2019-2020 m.m.

  Pranešėja gimnazijos direktorės pavaduotoja ugdymui Danutė Kazlauskienė

·        Lankomumo aprašas ( aprašo pakeitimai ir papildymai) 2019-2020 m.m.

Pranešėja socialinė pedagogė Ingrida Momkienė

·        Bendruomenės pareigūnų veikla

Pranešėjas bendruomenės pareigūnas Eugenijus Galdikas

 

TĖVŲ SUSIRINKIMAI KLASĖSE.

Gimnazijos administracija

TĖVELIŲ DĖMESIUI!

 

   Gimnazijos socialinė pedagogė kviečia tėvelius geriau pažinti savo ir vaikų emocijas, aiškiau suprasti šeimoje patiriamus sunkumus bei rasti įžvalgų juos spręsti, taikant naują metodą – emocinį kognityvinį konsultavimą „Vesk savo vaiką į sėkmę“.

Konsultavimą sudaro 13 individualių susitikimų ir užduotys, kurias tėvai atlieka namuose.

 

Metodas paremtas remiantis Izraelio vaikų, paauglių ir suaugusiųjų asociacijos „NITZAN“ modeliu.

 

Konsultacijoms „Vesk savo vaiką į sėkmę“ prašau registruotis telefonu (8 440) 73 249.

 

Skaityti daugiau: „Vesk savo vaiką į sėkmę“

 

 

Gimnazijos socialinė pedagogė Ingrida

Naujus mokslo metus aktyviai pradėjo projektas „Skuodo didžiavyrių  keliais“

 

 Penktadienį, sausio 13 d., nors oras ir nelepino, į išvyką po rajoną išsiruošė būrys I a ir I b klasės mokinių, lydimų mokytojų E. Rimkuvienės ir L. Ronkaitienės. Jau trečius metus besitęsiančio projekto „Skuodo didžiavyrių keliais“ tikslas — plėsti mokinių žinias apie didžias Skuodo rajono asmenybes, savo darbais garsinusias ir garsinančias mūsų rajoną ne tik respublikoje, bet ir Europoje. Taigi, nors tikrai visi žinome I. Navidansko ir V. Into pavardes, bet jų darbų unikalumą kiekvieną kartą pajuntame iš naujo, prisilietę prie tų erdvių, kuriose jie prakalbino medį, krūmą, gėlę, akmenį.

 Taigi pirmiausia grupė gimnazistų aplankė 48 ha. I. Navidansko botanikos parką, esantį Ylakių seniūnijoje, Kalnėnų kaime. Parką puošia 4 tvenkiniai, medžių alėjos, kuriose auga įvairiausi dekoratyviniai ir vaisiniai augalai.

  Pasivaikščioję kad ir drėgnomis parko alėjomis, gimnazistai, prieš vykdami į respublikinį V. Into akmenų muziejų, pasuko į Barstyčius prie didžiausio Lietuvoje akmens. Nors iki 1957 metų buvo manoma, kad didžiausias Lietuvos akmuo — Puntukas (prie Anykščių), melioratoriams atkasus akmenį Puokės kaime, Skuodo rajone, paaiškėjo, kad jis už Puntuką sunkesnis beveik 3 kartus.

   Na, o respublikiniame V. Into akmenų muziejuje   pasigėrėjome puikiai sutvarkytu akmenų parku, matėme egzotiškų augalų, išgirdome įdomių faktų  apie muziejaus įkūrėją gydytoją V.Intą, muziejaus ekspozicija sužavėjo unikaliais eksponatais. Čia iš tikrųjų vyrauja ypatinga dvasia, sukurta DIDŽIOJO ŽEMAIČIO ir puoselėjama jo darbų saugotojų ir tęsėjų.

   Kad praturtintume savo dvasią, sužadintume protą, nebūtinai važiuoti tūkstančius kilometrų. Tikėkimės, kad tai suprato bent dalis  ekskursijos dalyvių.

 

Laimutė Ronkaitienė, projekto „Skuodo didžiavyrių keliais“ grupės narė

Nuotraukos iš autorės archyvo